Naturalisatie

navigation_sitewide_header

Naturalisatie

Naturalisatie

Omschrijving

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom verzoekt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit - het Nederlanderschap - wilt aannemen, dan dient u hiervoor een verzoek in bij de gemeente, waar u staat ingeschreven. De officiële beslissing wordt echter door de Koning genomen. Hij laat zich hierbij adviseren door de betreffende burgemeester en het Ministerie van Justitie.

Naturalisatieceremonie

Vanaf 1 oktober 2006 zal iemand die de Nederlandse nationaliteit verkrijgt, worden uitgenodigd voor een ceremonie. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst wordt het Koninklijk Besluit, waarbij het Nederlanderschap is verleend of de optiebevestiging uitgereikt. Het is verplicht om aanwezig te zijn bij de ceremonie. Na die tijd kan men namelijk pas het Nederlandse reisdocument aanvragen. Wanneer men niet binnen één jaar verschijnt bij de ceremonie, treedt de verkrijging van het Nederlanderschap niet in werking. In de wet is wel geregeld, dat men in uitzonderlijke situaties niet aanwezig hoeft te zijn bij een ceremonie. In deze situaties wordt het besluit/de optiebevestiging per post toegezonden.

U kunt een aanvraag tot naturalisatie indienen als u aan alle voorwaarden voldoet. De voorwaarden zijn:
 • U bent meerderjarig.
 • U woont vijf jaar of langer legaal in Nederland. Legaal betekent met een geldige verblijfsvergunning. Een kortere periode van verblijf (= 3 jaar) geldt in geval van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of samenwoning met een Nederlander. Voor oud-Nederlanders is geen termijn verbonden voordat naturalisatie kan worden aangevraagd. De naturalisatie mag in het buitenland worden aangevraagd, echter niet in het land, waarvan de aanvrager de nationaliteit bezit.
 • U bezit een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet dit aantonen door een inburgeringexamen af te leggen, behalve als u al een inburgeringtoets (direct op NT2-niveau) succesvol heeft afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma hebt behaald (De folder over het inburgeringexamen kunt u hiernaast downloaden).
 • U hebt de laatste vier jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit (in een aantal gevallen hoeft u géén afstand te doen. De uitzonderingen worden hierna vermeld).
Bij toekenning van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie moet men afstand doen van de eigen nationaliteit. Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:
 • De Wet in eigen land het verlies van de eigen nationaliteit niet toestaat.
 • Men getrouwd is met een Nederlandse partner of het partnerschap heeft laten registreren.
 • Men het minderjarige kind is van een Nederlandse ouder.
 • Men erkend vluchteling is en is vrijgesteld is van het paspoortvereiste.
 • Men in Nederland is geboren en op het moment van het verzoek in Nederland verblijft.
 • Men voor het 18e levensjaar ten minste 5 jaar onafgebroken in Nederland heeft gewoond.
 • Men verplicht is in het land van herkomst een bedrag te betalen voor het afstand doen van de eigen nationaliteit, dat leidt tot onevenredig financieel nadeel.
 • Men vermogensrechtelijke rechten verliest op het moment dat men afstand doet van de eigen nationaliteit. Dit verlies moet nadelige gevolgen hebben. Men moet dit kunnen aantonen.
 • Men de dienstplicht in eigen land niet heeft vervuld. Wanneer men deze plicht heeft afgekocht, moet men dat kunnen bewijzen.
 • Men de nationaliteit heeft van een land dat partij is bij het Tweede Protocol bij het Verdrag van Straatsburg en behoort tot de in het Protocol genoemde partijen.
Voor meer informatie of u daadwerkelijk uw huidige nationaliteit verliest, adviseren wij u contact op te nemen de Ambassade van uw land.

Verkrijgen Nederlandse nationaliteit door optie

In bepaalde gevallen hebben vreemdelingen de mogelijkheid om door middel van optie het Nederlanderschap te verkrijgen. Dit is een eenvoudige en snelle manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Om voor optie in aanmerking te komen, moet u in alle gevallen in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning. Bij optie hoeft u niet aan het inburgeringvereiste te voldoen. Ook hoeft u geen afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit. U kunt van deze procedure gebruik maken als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
 • U bent meerderjarig (18 jaar), in Nederland/Nederlandse Antillen geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland.
 • U bent in Nederland/Nederlandse Antillen geboren, u hebt ten minste drie jaar onafgebroken in Nederland gewoond en hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos).
 • U bent meerderjarig en u woont vanaf u vierde jaar legaal in Nederland/Nederlandse Antillen.
 • U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent ten minste drie jaar getrouwd/geregistreerd partner met een Nederlander en woont ten minste vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland/Nederlandse Antillen.
 • U bent 65 jaar of ouder en woont vijftien jaar onafgebroken legaal in Nederland/Nederlandse Antillen.

Aanvragen

Voor naturalisatie:

 • Uw geldige paspoort.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Uw geboorteakte of eventueel uw huwelijksakte (zo nodig gelegaliseerd en/of vertaald).
 • Bewijs Inburgering- of Naturalisatietoets of vergelijkbaar diploma.

Voor optie:

 • Uw geldige paspoort.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Uw geboorteakte/eventueel uw huwelijksakte (zo nodig gelegaliseerd en/of vertaald).

Wetgeving

Rijkswet op het Nederlanderschap

Aanvullende informatie

Afdeling Dienstverlening telefoonnummer: 0228 - 352 352 of e-mail: gemeente@drechterland.nl.
01-01-2015
Thema Integratie en naturalisatie

WOZ online inzien

Met uw DigiD inlog kunt u online uw WOZ gegevens inzien voor:

WerkSaam Westfriesland

WerkSaam Westfriesland is een nieuwe werkorganisatie van de 7 Westfriese gemeenten en leerwerkbedrijf Op/Maat. Het beste kunt u eerst telefonisch contact opnemen met WerkSaam Westfriesland voor het maken van een afspraak.

WerkSaam Westfriesland
Dampten 2
1624 NR Hoorn
telefoonnummer 0229 - 258 758
info@werksaamwf.nl
www.werksaamwf.nl