Samenstelling college van burgemeester en wethouders

navigation_sitewide_header

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is de eerste verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het college kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Verder bereidt het college de besluiten van de gemeenteraad voor en voert deze uit.

Taakgebied

Elk collegelid heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd, zoals Openbare orde en Veiligheid, Onderwijs, Monumentenzorg, Welzijn, Sport en cultuur. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester de doorslag geeft.

Burgemeester M. (Michiel) Pijl

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en Organisatie
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Regionale samenwerking
 • Representatie
 • Facilitair- en ICT-beleid


Wethouder D. (Dirk) te Grotenhuis (CDA) (Locoburgemeester)

Wethouder Dirk te Grotenhuis Wethouder Dirk te Grotenhuis

Portefeuille:

 • Sociaal domein: participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (AWBZ)
 • Onderwijs
 • Jeugd-en Jongerenbeleid
 • Volksgezondheid
 • Sport en sportaccommodaties
 • Ouderenbeleid
 • Kunst en Cultuur
 • Project kernenbeleid


Wethouder George Besseling (VVD) (Tweede locoburgemeester)

Wethouder George Besseling Wethouder George Besseling

Portefeuille:

 • Economische Zaken
 • Verkeer en vervoer
 • Duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Vergunningverlening en handhaving Bouwen en Milieu
 • Project N23
 • Project LEAN
Wethouder V. Reus (GBD) (Derde locoburgemeester)

Wethouder Vincent Reus Wethouder Vincent Reus

Portefeuille:

 • Financiën
 • Beheer openbare ruimte
 • Water (inclusief riolering)
 • Toerisme en recreatie
 • Project Centrumplan Hoogkarspel
 • Publieke dienstverlening


 
Gemeentesecretaris A. (Anne) Idema

Gemeentesecretaris Anne Idema Gemeentesecretaris Anne Idema
Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie.
Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.


30-04-2014
Thema Samenstelling College