Samenstelling college van burgemeester en wethouders

navigation_sitewide_header

Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is de eerste verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het college kan door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen. Verder bereidt het college de besluiten van de gemeenteraad voor en voert deze uit.

Taakgebied

Elk collegelid heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd, zoals Openbare orde en Veiligheid, Onderwijs, Monumentenzorg, Welzijn, Sport en cultuur. Het college beslist bij meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de burgemeester de doorslag geeft.

Burgemeester R.J.H. (Rob) van der Riet

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Burgerzaken
 • Communicatie
 • Regionale samenwerking
 • Stedenbanden
Wethouder V. Reus (GBD) (Locoburgemeester)

Wethouder Vincent Reus Wethouder Vincent Reus

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
 • Economische zaken
 • Water (inclusief riolering)
 • Landschapsontwikkeling
 • Project N23
 • Project Centrumplan Hoogkarspel


 


 

Wethouder D. (Dirk) te Grotenhuis (CDA) (Tweede locoburgemeester)


Wethouder Dirk te Grotenhuis Wethouder Dirk te Grotenhuis

Portefeuille:

 • Sport en sportaccomodaties
 • Jeugd-en Jongerenbeleid
 • Ouderenbeleid
 • Maatschappelijk en gecoördineerd Welzijnswerk
 • Onderwijs (inclusief peuterspeelzaalwerk en kinderopvang)
 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Cultuureducatie
 • Algemeen Bestuur GGD
 • Volksgezondheid


Wethouder J.C.N. (Sjon) Wagenaar (D66/GroenLinks) (Derde locoburgemeester)

Wethouder Sjon Wagenaar Wethouder Sjon Wagenaar

Portefeuille:

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Werk en Inkomen, arbeidsmarktbeleid
 • Duurzaamheid
 • Recreatie
 • Vergunningverlening en handhaving Bouwen en Milieu
 • Project Drechterland@ntwoordt!
 • Facilitair- en ICT-beleid 

Gemeentesecretaris A. (Anne) Idema

Gemeentesecretaris Anne Idema Gemeentesecretaris Anne Idema
Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.

Nevenfuncties

Het gemeente bestuur heeft ook nevenfuncties.


10-10-2012
Thema Samenstelling College