Belastingen

navigation_sitewide_header

Belastingen

Vanaf eind februari kunt u het beschikking/aanslagbiljet van de gemeente Drechterland weer verwachten.

De gemeente Drechterland heeft op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) de waarde van alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen bepaald. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld woningen, bedrijfspanden en ongebouwde stukken grond. De WOZ wordt bepaald naar de waardepeildatum op 1 januari 2015. Deze datum is de wettelijk verplichte waardepeildatum en ligt dus een jaar vóór het belastingjaar. De waardegegevens worden door de gemeenten aan de waterschappen en de belastingdienst geleverd.

Digitaal inzien belastingen

U kunt de WOZ, gemeentelijke belastingen of taxatiegegevens digitaal inzien.

Toezicht waarderingskamer

De waarderingskamer houdt toezicht op de werkzaamheden van gemeenten. Dit toezicht houdt onder andere in dat gemeenten tweemaal per jaar de voortgang van de waardebepaling rapporteren. De waarderingskamer beoordeelt deze rapportages.

Wat is de waardepeildatum?

De waardepeildatum is de datum waarop een waardeniveau van kracht is dat wordt afgeleid van verkochte woningen op of rond deze datum. De waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar waarop de waarde van toepassing is. Voor het belastingjaar 2016 is de waardepeildatum dus 1 januari 2015. Als er tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 iets aan uw pand is gewijzigd (bijvoorbeeld door een verbouwing) dan wordt de nieuwe situatie voor de taxatie meegenomen. In dat geval is de waarde bepaald aan de hand van de 'staat van de onroerende zaak' op 1 januari 2016, teruggerekend naar het waardeniveau van 1 januari 2015. Voor woningen in aanbouw geldt bijvoorbeeld dat er wordt gekeken hoever de bouw was op 1 januari 2016.

Samenwerking met de Belastingdienst en het Hoogheemraadschap (HHNK)

Op basis van de Wet WOZ stuurt de gemeente Drechterland uw gegevens zoals naam, adres, woonplaats en de WOZ-waarde van uw pand naar de Belastingdienst en het Hoogheemraadschap. Zij gebruiken die gegevens voor hun eigen belastingen. Eigenaren die een aangifte doen voor de inkomstenbelasting moeten voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait uitgaan van de WOZ-waarde. Bij het invullen van een Voorlopige Teruggaaf dient u ook rekening te houden met de WOZ-waarde. Voor de consequenties voor uw persoonlijke aangifte inkomstenbelasting verwijzen wij u naar de Belastingdienst. Het Hoogheemraadschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het HHNK. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB).

De belasting op uw aanslagformulier

De WOZ-waarde van uw pand en de belasting die u moet betalen vindt u samen op één formulier en noemen we het beschikking/aanslagbiljet.

De onroerendezaakbelasting

De onroerendezaakbelasting (OZB) bestaat uit twee soorten belastingen, de gebruikers- en de eigenarenbelasting. De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waarde van uw huis, bedrijfspand en/of grond en van het door de gemeente vastgestelde tarief. De OZB-gebruikersbelasting wordt alleen opgelegd aan de gebruikers/huurders van bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels, objecten in aanbouw en grond (categorie niet-woningen). De OZB-eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari 'rechthebbende' is van een onroerend goed. Meestal is dat de eigenaar. De OZB voor eigenaren is een belasting wegens eigendom, bezit of beperkt recht.30-12-2013
Thema Belastingen en heffingen