Terug naar het overzicht

Vervolgstappen MFA Schellinkhout

Het ontwerp voor de nieuwe Multifunctionele accommodatie (MFA) in Schellinkhout krijgt steeds meer vorm. Tegelijk kijkt de gemeente Drechterland naar mogelijkheden voor het beheer van het dorpshuis en de dorps-/gymzaal.

In de nieuwe MFA komen het dorpshuis, een dorps-/gymzaal, de basisschool, kinderdagverblijf en 10 appartementen. Het vorig jaar vastgestelde schetsontwerp wordt in stappen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Na een aanbesteding zal eind 2022 bekend zijn welke aannemer het MFA gaat bouwen.  

Beheer dorpshuis De Dregt

Voor het beheer van het dorpshuis De Dregt en de gymzaal zoekt de gemeente een nieuwe beheerder. De huidige beheerders van het dorpshuis stoppen rond de zomer van 2022 met hun werkzaamheden. Zij hebben ruim 6 jaar op verzoek van de gemeente het dorpshuis open gehouden en zich ingespannen om het verenigingsleven in het dorp vitaal te houden.

De gemeente heeft het voornemen het beheer en exploitatie van het toekomstige dorpshuis en dorpszaal onder te brengen bij de Stichting Schellinkhout. De stichting staat hier positief tegenover. De gemeente bekijkt samen met de Stichting hoe na de zomer het beheer van het dorpshuis en de gymzaal wordt ingevuld.

Draagvlak gemeenschap Schellinkhout

De hele ontwikkeling op de dorpshuislocatie in Schellinkhout ontstond via het project Vitale Dorpen vanuit de gemeenschap van Schellinkhout. Daarom vindt de gemeente het belangrijk dat het beheer  van het dorpshuis en de dorpszaal in de MFA vanuit de gemeenschap breed wordt gedragen. De Stichting Schellinkhout zet zich in voor een actief en vitaal dorp. Voor de gemeente een reden om met deze organisatie in gesprek te gaan over het toekomstige beheer van het dorpshuis en de dorpszaal.

Fasen ontwikkeling MFA

Het bouwen van de MFA gebeurt in fasen. De gemeente verwacht dat de MFA in 2024 klaar is. Maar voordat het zover is, worden er nog verschillende stappen gezet:

plattegrond met daarop de fasering van MFA Schellinkhout
  1. Tijdelijke schoolgebouw op de plek voor het nieuwe sportveld
  2. Sloop bassischool
  3. Start bouw nieuwe MFA
  4. Na oplevering van de MFA aanleggen en inrichten terrein rondom de MFA
  5. Als dit gereed is kunnen de basisschool, kinderopvang en gebruikers van het huidige dorpshuis en gymzaal de nieuwe MFA in gebruik nemen
  6. Aanleg sportveld en sloop huidige dorpshuis/gymzaal
  7. Aanleg algemene terreininrichting
  8. Bouw 10 appartementen en bijbehorende terreininrichting

Kappen bomen

Voor het plaatsen van het tijdelijke schoolgebouw is ruimte nodig op de plek voor het nieuwe sportveld. Daarom is het nodig bomen te kappen. Het kappen hebben we nu al uitgevoerd om rekeningen te houden met het broedseizoen.