Bestuursakkoord 2022 – 2026: Samen bouwen aan Drechterland

De coalitiepartijen CDA, SPD (Seniorenpartij Drechterland) en GBD (Gemeentebelangen Drechterland) hebben samen het bestuursakkoord ‘Samen bouwen aan Drechterland’ geschreven. Hierin staan de visie en de ambitie voor een bestuursperiode van 4 jaar.

Op basis van dit akkoord werkt het nieuwe college het College Uitvoeringsprogramma (CUP) uit. Dat wordt voor de komende 1,5 jaar vastgesteld. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken en een nieuw CUP opgesteld. Zo kan goed worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de financiële situatie.  

De coalitiepartijen hebben een top 8 met speerpunten geformuleerd, waar ze zich ook in financieel moeilijke tijden tot het uiterste voor zullen inspannen:  

  1. Een woonprogramma met een prioritering van woningbouw in de kernen
  2. Betaalbare en effectieve zorg voor de meest kwetsbaren
  3. Luisteren naar de mening van inwoners (bestuurlijke vernieuwing)
  4. Transparant en evenwichtig financieel beleid
  5. Optimalisering van de dienstverlening en communicatie
  6. Inspelen op de toenemende vergrijzing op het gebied van zorg en wonen
  7. Een duurzaamheidsagenda met ambitie en realisme
  8. Een verkeersplan om verkeersknelpunten structureel op te lossen

Het akkoord is opgebouwd uit 4 delen: ‘Bestuurlijke vernieuwing’, ‘Dienstverlening en Organisatie’, ‘Wonen, Werken en Recreëren’ en ‘Samenleven en Ondersteuning’. Elk deel is voorzien van een visie op verschillende onderwerpen en een lijst met concretere plannen.

Hieronder vindt u van elk hoofdstuk van het bestuursakkoord een samenvatting.

De coalitie vindt het belangrijk dat er een meer open bestuurscultuur komt wat de samenwerking in de raad zal verbeteren. Betere communicatie door vooraf per onderwerp met de raad te spreken over hoe de raad betrokken wil worden. Door de kaders van het beleid door de raad te laten bepalen voordat het beleid wordt gemaakt.

Burgerparticipatie

Met een zichtbaar en benaderbaar bestuur willen de partijen het vertrouwen van inwoners in de politiek herstellen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is het motto. De coalitie wil inwoners daarom meer betrekken bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld door via burgerparticipatie inwoners meer betrekken bij de politieke besluitvorming over zaken die hen direct aangaan. Inwoners proactief informeren over (politieke) besluiten. Ook over zaken die niet (op tijd) lukken, zodat mensen weten was ze kunnen verwachten. De coalitie wil een jongerenpanel. En een raad van 8 voor basisschoolleerlingen, waarbij elke kern vertegenwoordigd is.

Financiën

De partijen geloven in een evenwichtig financieel beleid, waarbij ze kritisch zijn op de uitgaven en voor slechtere tijden een buffer aanhouden. Lastenverhogingen zijn alleen bespreekbaar als het onvermijdbaar en uit te leggen is. Juist voor de mensen die het niet zelf redden, moet de gemeente een vangnet bieden. Bij belastingheffing wil de coalitie de lage inkomens zo veel mogelijk ontzien.

Open en duidelijk zijn over de besteding van middelen is belangrijk. Door middel van een leesbaar overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente wil de coalitie meer inzicht bieden in de financiën.

SED

De SED-organisatie werkt goed. Daarom wil de coalitie geen gemeentelijke fusie. Er zijn wel verbeterpunten voor dienstverlening en de communicatie met inwoners. De coalitie geeft de voorkeur aan een centrale huisvesting om nog efficiënter te kunnen werken en kosten te besparen.

Sommige taken kunnen beter zelf door de gemeente worden uitgevoerd. Andere taken kunnen juist beter in regionaal verband worden opgepakt. De coalitie wil deze samenwerking in de regio optimaliseren.  

De woningnood is groot, ook in Drechterland. Het is bijna onmogelijk een betaalbare koop- of huurwoning te vinden. Het doel van de coalitie is 1000 nieuwe woningen te bouwen voor 2030. In die periode groeit de woningbouw naar gemiddeld 100 nieuwe woningen per jaar. In 2025 moet dit voor het eerst gehaald worden. De coalitie stelt een woningbouwprogramma met prioriteiten op voor de korte en lange termijn. Er moet snel gebouwd worden, daarom kiezen ze voor kleinere locaties. Voor de langere termijn wordt Hoogkarspel-Zuid als locatie onderzocht.  

De coalitie wil vaart houden in de ontwikkeling van het MFA (multifunctionele accommodatie) in Westwoud zodat de bouw snel kan starten. Om ook het MFA in Schellinkhout in Schellinkhout te realiseren.

Economie

De coalitie wil ondernemers de ruimte bieden voor bedrijvigheid. Het is een positieve ontwikkeling dat ondernemers hun activiteiten willen aanvullen met kleinschalige vormen van recreatie, toerisme of boerderijwinkels. Overlast gevende bedrijvigheid wordt ontmoedigd want niet elk bedrijf past qua grootte in de gemeente Drechterland. Wanneer een ondernemer in het lint stopt, ziet de coalitie graag goed ingepaste kleinschalige woningbouw terug op die locatie.  De gemeente staat klaar voor kleine en grote ondernemers, zij moeten makkelijk met de gemeente in contact kunnen komen.

Agrarische sector

De agrarische sector is in Drechterland een werkgever van betekenis. Zij houden bovendien het kenmerkende landschap van onze gemeente in stand. De coalitie zet zich in voor het voortbestaan van deze bedrijven. Bijvoorbeeld door schaalvergroting te faciliteren maar houden daarbij wel rekening met het effect op het landschap en verkeersstromen.

Voor buitenlandse werknemers is passende, veilige en prettige woonruimte noodzakelijk. De coalitie staat achter de norm van maximaal 120 bedden per bedrijf. Bij 1.200 bedden in de gemeente moet worden afgewogen of verdere uitbreiding wordt toegestaan in verband met de impact op de woonomgeving en verkeersstromen.

Toerisme en Recreatie

Gemeente Drechterland heeft veel te bieden. De coalitie wil inwoners en toeristen verleiden om te recreëren in Drechterland. Kleinschalige toeristische ontwikkeling, ondersteund door passende horeca, wordt gezien als een passende ontwikkeling. De partijen willen verder met de maatregelen om het kitesurfen goed in te passen in de bredere functie van het strandje bij Schellinkhout.

Openbare orde en Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is groot in Drechterland en dat wil de coalitie graag zo houden. Initiatieven als buurtpreventie worden aangemoedigd. Wijkagenten moeten zichtbaar aanwezig zijn en bekend bij de inwoners. De coalitie wil meer toezicht, handhaving en naleving van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door extra inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) of cameratoezicht bij evenementen.

Klimaat en Duurzaamheid

De coalitie wil een zorgvuldige afweging maken in de diverse manieren van het opwekken van energie en kijken niet alleen naar zonne- en windenergie. De focus ligt op het besparen van energie. Particulieren en ondernemers krijgen de gelegenheid om zelf energie op te wekken. Bij ingrijpende plannen moeten omwonenden mee kunnen profiteren van de opbrengst. De partijen willen geen zonnepanelen op landbouwgrond tenzij de agrarische functie behouden kan blijven. Zuinig omgaan met energie, beter isoleren en zonnepanelen op daken wordt gestimuleerd. Bij de aanleg van windmolens houdt de coalitie vast aan een minimale afstand van 600 meter tussen de molen en de bebouwing.

Klimaat-adaptatie en biodiversiteit

Een groene inrichting helpt bij de uitdagingen van een veranderend klimaat. De coalitie is van mening dat maatregelen die hittestress, wateroverlast of watertekort beperken, uitstekend samengaan met het mooier maken van de leefomgeving. Handhaving op milieudelicten is belangrijk.

Afval en Recycling

De verwerking van restafval is de grootste kostenpost in het afvaltarief. Door beter te scheiden, kan die hoeveelheid afval verminderen. De coalitie wil onderzoeken hoe deze afvalstroom door afvalscheiding verkleind kan worden.  

Verkeersveiligheid

Het is vaak druk op wegen binnen onze gemeente die daar niet op zijn berekend. Met een verkeersplan wil de coalitie een goed beeld krijgen van de huidige en toekomstige knelpunten. Overlastsituaties moeten structureel worden opgelost.

Openbare Ruimte

De coalitie zet zich in voor een verzorgde woonomgeving. De doorvaarbaarheid in de gemeente moet worden vergroot. Wanneer er kansen liggen om aansluiting naar recreatieve vaarroutes te maken, is dit een overweging waard.

Kwetsbare groepen in onze samenleving verdienen extra aandacht. De gemeente fungeert als vangnet. De mensen die het nodig hebben, worden ondersteund op een wijze die bij hen past.

Betaalbaarheid van zorg

Steeds meer mensen doen een bergop op zorg. De kosten en kwaliteit van de hulpverlening is voor de gemeente een grote uitdaging. De coalitie zoekt naar manieren om besparingen door te voeren en meer eisen te stellen zorgaanbieders. De procedures moeten vooral bij de jeugdzorg veel korter. De wens is dat er minder verschillende instanties betrokken zijn bij een situatie en dat er één aanspreekpunt is.

Preventie en welzijnswerk

Als je op tijd mensen ondersteunt in een kwetsbare situatie, kan erger voorkomen worden met alle oplopende kosten die daarbij horen. De coalitie wil een concrete aanpak met focus op preventie. De doelstelling is om de zorg effectiever te maken en de kosten te verlagen.  Door mensen in een vroeg stadium te informeren en duidelijk te verwijzen waar ze terecht kan leed worden voorkomen.

Ouderenbeleid

De coalitie wil specifieke aandacht voor ouderen met activiteiten op maat om gezond oud te worden. Informatie moet ook toegankelijk zijn voor senioren die niet digitaal vaardig zijn. Met preventieve huisbezoeken voor mensen vanaf tachtig jaar kunnen ouderen tijdig hulp aangeboden krijgen. Een goede samenwerking tussen mantelzorgers, familie, verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners kan fraude bij deze kwetsbare groep voorkomen.

Drechterland is een ‘dementievriendelijke’ gemeente. De coalitie wil actief inzetten op de preventie van deze ziekte via bewegen, muziek en informatie.  Mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Het is goed dat de gemeente ondersteuning biedt aan mantelzorgers en hen zo helpt de zorg vol te kunnen houden.

Cultuur

Drechterland kent een rijk verenigingsleven, goede sportactiviteiten en een gevarieerd cultureel aanbod. Dit is belangrijk want het verbindt mensen en geeft kleur aan onze samenleving. We vinden dat cultuur ondersteuning vanuit de gemeente verdient.

Gezondheid

De coalitie wil een intensievere aanpak tegen overmatig alcohol- en drugsgebruik en meer aandacht voor verslavingsproblematiek.

Jongeren

De mentale druk voor jongeren en eenzaamheid is door de coronamaatregelen flink toegenomen. De coalitie wil beter aansluiten op de behoefte van jongeren door met hen in gesprek te gaan. Vanuit het jeugd- en jongerenwerk moeten ze ondersteund worden.

Werkgelegenheid

De coalitie wil zich inzetten voor meer mogelijkheden tot (om)scholing, stages en andere werktrajecten bij ondernemingen in de regio. De focus ligt op duurzame arbeidsplaatsen waar iemand langere tijd aan het werkt blijft. Er is speciale aandacht voor mensen die in een langdurige bijstandssituatie zitten.

Vluchtelingen

De hoeveelheid vluchtelingen in Nederland is de laatste tijd fors toegenomen. In Drechterland is de vraag naar huisvesting groot en is er een grote ondersteuningsbehoefte. De ontwikkelingen maken dat de gemeente en inwoners zich voortduren moeten aanpassen om aan te sluiten op de vraagstukken en behoeften die spelen.

Armoede en Schulden

Financiële problemen komen voorbij jong en oud. Armoede betekent niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor sportclub, muziekvereniging of school-activiteiten. In Drechterland is een goede minimaregeling die de coalitie graag in stand willen houden. Besturen van scholen en verenigingen en ouders moeten worden geïnformeerd dat deze regeling er zijn. Het doel is dat alle kinderen mee kunnen doen.  Er wordt ingezet op het voorkomen van schulden.

De sterk gestegen energieprijzen zijn inmiddels voor iedereen merkbaar. De coalitie wil samen met de Westfriese gemeenten een Regionale aanpak Energiearmoede opstellen.

Infographic bestuursakkoord

Infographic Bestuursakoord 2022-2026