Subsidie archeologisch onderzoek

Bij de gemeente Drechterland kunt u als initiatiefnemer onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor archeologisch onderzoek.

 • er is jaarlijks maximaal € 15.000,- beschikbaar
 • de subsidie bestaat uit 30% van de kosten, met een maximum van € 7.500,-
 • er wordt gerekend op basis van kosten exclusief BTW
 • de subsidie moet van tevoren aangevraagd worden, dat wil zeggen: De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend bij het principeverzoek of schetsplan, maar in elk geval voorafgaand aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het slopen of bouwen als bedoeld in artikel 2.1 van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voorwaarden

 • archeologievriendelijk bouwen is onderzocht, maar blijkt naar oordeel van het college geen redelijke optie te zijn
 • de eigenaar werkt naar behoren mee aan het archeologisch onderzoek
 • het college beoordeelt en stemt in met het Programma van Eisen
 • het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een organisatie die in het bezit is van het keurmerk ‘Kwaliteitsborg bodembeheer SIKB’ en zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB 4000 Archeologie
 • het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd binnen de periode van één jaar nadat het college het Programma van Eisen heeft vastgesteld
 1. een bewijs van eigendom en een gewaarmerkt uittreksel uit de kadastrale legger
 2. de Archeologische Quick Scan of Archeologisch Bureauonderzoek opgesteld dooreen gecertificeerde archeoloog
 3. een gespecificeerde begroting van de kosten door de uitvoerende instantie

De subsidieverlening bestaat uit

 • De aanvraag, waarop een beschikking volgt (met afwijzing of voorlopige toekenning)

Aanvraag subsidie archeologisch onderzoek

 • Eventueel een voorschot van 50% van de toegekende subsidie

Aanvraag voorschot toegekende subsidie

 • De gereedmelding en daarmee een definitief vastgestelde subsidie en uitbetaling van het restant bedrag

Gereedmelding archeologisch onderzoek