Leerplicht

  • alle kinderen die in Nederland wonen of hier lang verblijven, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig
  • dit staat beschreven in de leerplichtwet1969
  • de kinderen moeten verplicht naar school
  • de volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt

Kwalificatieplicht

Wanneer de leerplicht is afgelopen geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een havo- vwo-diploma of een MBO diploma op minimaal niveau 2.

Extra verlofaanvragen

Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen. Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.

  • extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school
  • aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school
  • over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur
  • aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar
  • de school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit
pdf Informatie over aanvragen verlof buiten de schoolvakanties (PDF, 240.47 KB)Bestand voorlezen

Leerplicht rechten & plichten

Ouders en verzorgers moeten zich houden aan de leerplichtwet1969. Zij zijn verplicht hun kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind deze school dan ook bezoekt. Leerplicht is ook een leerrecht, want ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs. Als ouder bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind elke schooldag naar school gaat. Vanaf 12 jaar zijn de jongeren ook zelf verantwoordelijk voor geregeld schoolbezoek.

Ongeoorloofd verzuim

Op het moment dat er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Op dat moment zal de leerplichtambtenaar de leerling en de ouders/ verzorgers uitnodigen voor een gesprek en het verzuim onderzoeken.

Uitzonderingen en vrijstelling

Wanneer uw kind lange tijd niet naar school kan vanwege lichamelijke of psychische problemen, kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht bij de leerplichtambtenaar. Hij schakelt een arts of psycholoog in om te beoordelen of uw kind vrijstelling krijgt.

Bel voor een afspraak

Zie ook:

Wat doet de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert dat ouders, leerlingen en scholen de regels van de Leerplichtwet naleven.

Een school moet verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, als een leerling langer dan drie dagen ongeoorloofd (zonder toestemming) afwezig is. De leerplichtambtenaar onderneemt dan actie, geeft informatie en zorgt voor begeleiding en bemiddeling.

De leerplichtambtenaar helpt ook bij doorverwijzen naar hulpverleners of bij zoeken naar een andere school of opleiding. De leerplichtambtenaar bestrijdt  verzuim en voortijdig schooluitval.
Ook kan de leerplichtambtenaar toestemming geven voor verlof wegens bijzondere omstandigheden. Dit is alleen het geval als het gaat om meer dan 10 dagen.