Leerplicht

  • leerplicht voor elk kind tussen 5 en 18 jaar
  • vrijstelling aanvragen voor: schoolsluiting, vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging of ziekte
  • verlof aanvragen voor: huwelijk en huwelijksjubileum van familie, verhuizing of viering van ambtsjubileum
  • ziekmelding meteen doen bij de school
  • ongeoorloofd verzuim wordt door de school gemeld bij de leerplichtambtenaar
  • maak een afspraak als u de leerplichtambtenaar wilt spreken

 

Bel voor een afspraak

Zie ook:

Wat doet de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert dat ouders, leerlingen en scholen de regels van de Leerplichtwet naleven.

Een school moet verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, als een leerling langer dan drie dagen ongeoorloofd (zonder toestemming) afwezig is. De leerplichtambtenaar onderneemt dan actie, geeft informatie en zorgt voor begeleiding en bemiddeling.

De leerplichtambtenaar helpt ook bij doorverwijzen naar hulpverleners of bij zoeken naar een andere school of opleiding. De leerplichtambtenaar bestrijdt  verzuim en voortijdig schooluitval.
Ook kan de leerplichtambtenaar toestemming geven voor verlof wegens bijzondere omstandigheden. Dit is alleen het geval als het gaat om meer dan 10 dagen.