Noord-Holland Noord tekent convenant VIN

10 oktober 2019

De samenwerking rond het gebruik van de regionale verwijsindex VIN krijgt een vervolg. De 18 gemeenten vanuit de Kop van Noord-Holland, Regio Alkmaar en West-Friesland hebben hun samenwerking vastgelegd in een vernieuwd convenant. Professionals uit de drie regio’s van Noord-Holland Noord kunnen elkaar via VIN vinden, zodat tijdige en passende hulp geboden kan worden.

Aanleiding
De voornaamste aanleiding voor de vernieuwing van het convenant is het aanbieden van een duidelijke en uniforme werkwijze voor professionals die (indirect) betrokken zijn bij jeugdigen tot 23 jaar.  Dit zijn organisaties als kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en justitie.

Door VIN kunnen professionals beter samenwerken doordat zij elkaar sneller vinden.

Doelstelling
VIN heeft tot doel dat professionals vroegtijdig en onderling afstemmen zodat zij de jeugdige en/of diens ouder(s) tijdig passende hulp bieden en niet langs elkaar heen werken. VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een jeugdige door een signaal af te geven. VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. Met andere woorden: het is geen zoeksysteem.

Door een gezamenlijke aanpak van de organisaties die met een kind/jongere te maken hebben, krijgen en houden we kinderen en jongeren in beeld. Door VIN kunnen professionals snel met elkaar overleggen: Samenwerken voor de Jeugd!

Meer informatie staat op de website www.vroegsamenwerken.nl