Proef met verbod voor motoren op de Zuiderdijk

Als proef werd in de weekenden van augustus en september 2020 de Zuiderdijk afgesloten voor motorrijders. Dit werd gedaan om de door omwonenden ervaren overlast te beperken. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de eigenaar en wegbeheerder van de dijk. Conclusie: de pilot is geslaagd en is een goede basis om een definitief verkeersbesluit te nemen.

Evaluatie

In juni 2020 werd gestart met de voorbereidingen van de pilot en het inzamelen van enquêteresultaten is afgesloten in december 2020. Het primaire doel van het project was het terugdringen van de overlast op de Zuiderdijk (geluid, aantal, snelheid, onveiligheid), die wordt veroorzaakt door motoren. In onderstaande figuur is het gebied weergegeven, waarbij de Zuiderdijk in het paars is aangegeven.

Kaart met het ingetekende proefgebied Zuiderdijk

Gesprekspartners

Belangrijke gesprekspartners waren het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK (eigenaar en wegbeheerder) en de politie. De gemeente Drechterland werd vertegenwoordigd door medewerkers van de afdeling Leefomgeving.

Daarnaast waren meerdere bewoners betrokken, die zich verenigd hadden in onder andere de Verkeerscommissie Schellinkhout en de Actiegroep Overlast Zuiderdijk. Een bewonersgroep had een eigen website ingezet. Ook is input geleverd door de MotorrijdersActieGroep (MAG) .

Vanuit de gemeente zijn in totaal 898 bewoners uit de directe omgeving schriftelijk bij het project betrokken.

Het pilotproject

De pilot was gericht op het terugdringen van motoren op de Zuiderdijk en met name op het reduceren van de verschillende vormen van overlast die motoren met zich meebrengen. De pilot werd uitgevoerd naar voorbeeld van een gelijksoortig project in de gemeente Lopik en is tot stand gekomen in samenwerking met stakeholders . 

Verkeersmetingen

Tijdens de pilot is een gedegen onderzoek (tellingen) gedaan naar het gebruik van de Zuiderdijk door met name motoren.

  • In de maanden juni en juli 2020 zijn tellingen gehouden (nulmeting), waarbij nog geen verbod voor motoren was ingesteld.
  • Van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 is een motorverbod ingesteld. In deze periode zijn eveneens verkeersmetingen verricht.

Enquête

Belangrijk onderdeel voor de besluitvorming is de mening van belanghebbende bewoners van de Zuiderdijk en uit de omgeving van de Zuiderdijk. Door middel van een enquête zijn zij in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven over de afsluiting. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder de bewoners ten zuiden van de N506/N302 die op minder dan één kilometer van de dijk wonen.

Evaluatie

Bij de evaluatie spelen de volgende criteria (de effecten van de proef) een rol bij de afweging of het motorverbod een vervolg krijgt:

  1. het aantal bij de gemeente gemelde klachten;
  2. het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen;
  3. de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer (motoren) aan de hand van verkeerstellingen voorafgaand en tijdens de proefafsluiting;
  4. het aantal ongevallen met motoren, gemeld door de omwonenden;
  5. de ervaringen van de omwonenden m.b.t. de ondervonden overlast (toegenomen, afgenomen, gelijk gebleven).

Op basis van deze evaluatie besluit de gemeente Drechterland samen met het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) of de proef vanaf 2021 omgezet wordt in een definitieve verkeersmaatregel.