Subsidies voor activiteiten

Voor een aantal afgelaste eenmalige evenementen en/of activiteiten is vaak een gemeentelijke subsidie verstrekt die door de corona maatregelen nu niet door kunnen gaan. Hiervoor is de Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten vastgesteld.

Regeling verrekening subsidie 2020 voor één- of meerdaagse activiteiten (i.v.m. corona-maatregelen)

 • deze regeling heeft betrekking op verleende subsidies in 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten die vanaf 16 maart 2020 niet meer worden georganiseerd als gevolg van de landelijke corona-maatregelen (b.v. Koningsdag, Bevrijdingsdag of vakantiespelen
 • de regeling heeft géén betrekking op verleende subsidies in 2020 voor activiteiten die in principe het hele jaar door worden georganiseerd (b.v. voetbal-, zang- en welzijnsactiviteiten).  Dit omdat deze activiteiten als zijn of (naar verwachting straks weer worden uitgevoerd en dus geen verrekening dient plaats te vinden
 • de regeling geldt alleen als vaststaat dat de activiteit waarvoor subsidie is ontvangen niet is doorgegaan
 • van de subsidie die in 2020 is toegekend voor het organiseren van een activiteit en deze activiteit als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaat, wordt 25% van het verleende subsidiebedrag aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet terugbetaald te worden
 • zijn er meer dan 25% organisatiekosten gemaakt en dat kan worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, worden de organisatiekosten op dat bedrag vastgesteld
 • de overige 75% van de verleende subsidie, of het bedrag dat overblijft na het hoger vastgestelde bedrag aan organisatiekosten, zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit
 • wordt er in 2021 geen subsidie meer aangevraagd voor de activiteit die in 2020 gehouden zou worden en kan de subsidie in 2021 dus niet verrekend worden, dan dient 75% van de toegekende subsidie of het bedrag dat overblijft na verrekening van de hoger vastgestelde organisatiekosten, in 2020 te worden terugbetaald
 • door een beroep te doen op deze regeling komt de subsidieontvanger in aanmerking voor een gedeeltelijke verrekening van de subsidie die in 2020 is toegekend voor een activiteit die door de corona-maatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden
 • om een beroep te doen op de regeling dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier die te vinden is op de website van de gemeente

Deze regeling is op 21 april 2020 vastgesteld door het College van B en W. 

pdf Aanvraagformulier regeling verrekening subsidie i.v.m. corona (PDF, 248.74 KB)Bestand voorlezen

Subsidies voor activiteiten (waarderings- en budgetsubsidie)
Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U vraagt subsidie 2020 aan vóór 1 oktober 2019 als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • sport
 • cultuur
 • educatie
 • maatschappelijk welzijn

In de Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2020 staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

pdf Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2020 (PDF, 393.39 KB)Bestand voorlezen pdf subsidieregelingen gemeente Drechterland 2021 (PDF, 438.06 KB)Bestand voorlezen

Bij aanvragen voor 2020 hebben wij nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting 2020 en financieel jaarverslag 2018 (jaarrekening)
 • activiteitenplan 2020
 • ledenlijst per 1 januari 2019 onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
pdf Aanvraagformulier subsidie 2020 (PDF, 196.46 KB)Bestand voorlezen pdf Aanvraagformulier subsidie 2021 (PDF, 261.16 KB)Bestand voorlezen
Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag 2020’ naar:
Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

Eenmalige subsidie

Een subsidie is een financiële bijdrage van de gemeente om een activiteit te kunnen organiseren. U kunt eenmalige subsidie aanvragen als u activiteiten organiseert op het gebied van:

 • bijzondere activiteiten
 • bijzondere prestaties

Eenmalige subsidieaanvraag

 • gebruik hiervoor het aanvraagformulier eenmalige subsidie jaar 2020
 • in de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2018 staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren
 • afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen
pdf Aanvraagformulier incidentele subsidie 2020 (PDF, 208.02 KB)Bestand voorlezen

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag subsidie 2019’ naar:

Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

Regels en beleid over subsidies van de gemeente staan in de verordening:

pdf Algemene subsidieverordening Drechterland (PDF, 1.11 MB)Bestand voorlezen

Neem contact op als u nog vragen hebt of meer informatie wilt.