Voortgang allianties Vitale dorpen Wijdenes-Oosterleek

10 december 2018

In Wijdenes en Oosterleek is er hard gewerkt aan verbindingen met de inwoners. Saamhorigheid en ontmoeten zijn belangrijke onderwerpen uit de 2 dorpen. Zo is er een wandelapp opgezet en kunnen tijdens de koffiemiddag boodschappen gezamenlijk worden besteld. Wat hebben de allianties nog meer bereikt?

Alliantie Fiets- en wandelpaden Wijdenes-Oosterleek-Schellinkhout
Een grote wens is een fiets- en wandelverbinding te realiseren tussen de 3 dorpen. De alliantie heeft inmiddels een plan opgeleverd om een verbinding met Schellinkhout te maken. De haalbaarheid hiervan wordt verder onderzocht. Een totaalplan voor de allianties op het gebied van recreatie en toerisme wordt naar verwachting begin 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Alliantie Woningen Wijdenes-Oosterleek
De alliantie is betrokken geweest bij de totstandkoming van de stedenbouwkundige visie op de Kerkbuurt Wijdenes. Als klankbord denkt de alliantie mee over de inrichting van de wijk. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het 2e kwartaal 2019 een besluit hierover.

Alliantie Pannaveld Wijdenes-Oosterleek
Het plan voor een sportkooi ligt er nog steeds. Realisatie is afhankelijk van de definitieve plannen van de Kerkbuurt. Daarna kan er een start worden gemaakt met de aanleg.

Alliantie Verkeersveiligheid Wijdenes-Oosterleek
De alliantie heeft een aantal voorstellen om snelheidsremmende maatregelen te treffen. Zij richten zich vooral op de veiligheid rond de Hemweg, de Wijmers en het kruispunt Hemweg-N506. Deze wegen zijn eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie. Met deze partijen wordt er gekeken naar wat er mogelijk is. 

Alliantie Versterken dorpsfuncties Wijdenes-Oosterleek
Deze alliantie heeft zich ingezet om de saamhorigheid in het dorp te vergroten. Er is bijvoorbeeld gewerkt aan uitbreiding van het programma voor het Oosterleker kerkje en het aantal activiteiten in de Wiekslag. Deze initiatieven zijn inmiddels opgepakt en de alliantie is afgerond.

Alliantie Ontmoeten Wijdenes-Oosterleek
De alliantie Ontmoeten heeft geprobeerd om activiteiten op te zetten die de gezamenlijkheid bevorderen. is een WhatsApp-groep gestart voor inwoners die op zoek zijn naar een wandel- of fietsmaatje. Na de realisatie hiervan is de alliantie afgerond.  

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.drechterland.nl/vitaledorpen. Hier leest u ook de resultaten en voortgang van de allianties in de andere Drechterlandse dorpen. Ook kunt u daar de algemene brochure nog eens bekijken. Heeft u vragen of wilt u ook meedoen aan een alliantie? Neem dan contact op via vitaledorpen@drechterland.nl.