Terug naar het overzicht

College Drechterland wil betere afvalscheiding belonen

Beter afval scheiden is goed voor het milieu en helpt bij het beheersen van de afvalstoffenheffing op de lange termijn. Om dat te bereiken heeft de gemeente Drechterland begin 2022 een Recycleplan vastgesteld. Het college stelt nu de volgende stap aan de raad voor: de tarifering behorend bij het recycle-tarief. Dit betekent dat inwoners die hun afval goed scheiden met ingang van 2025 worden beloond. Ze besparen op hun afvalstoffenheffing door minder vaak de grijze bak voor restafval te laten legen of een zak in de ondergrondse container te gooien. Voor inwoners met medisch of incontinentiemateriaal, minima en zwerfafvalrapers worden uitzonderingen gemaakt.

Minder restafval

In het Recycleplan staat dat het doel is om te komen tot 100 kg restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding. De afvalscheiding binnen de gemeente Drechterland is de afgelopen jaren al flink verbeterd maar de hoeveelheid restafval blijft groot. Om dat te veranderen stelt het college voor om de volgende stap in het afvalbeleid te zetten en in te stemmen met de tarifering.

Wethouder Wagenaar licht toe: “Met het recycletarief stimuleren we het nog beter scheiden van afval en verwachten we dat de hoeveelheid restafval afneemt. Dit heeft grote voordelen voor het milieu omdat er zo meer afval wordt gerecycled dan verbrand. En het zorgt voor lagere kosten voor het verwerken van afval.”

Als de gemeenteraad instemt met het recycletarief zal de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2025 bestaan uit een vast en variabel tarief. Inwoners hebben vanaf dat moment invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Hoe minder je de container voor restafval aanbiedt, hoe minder je betaalt.

Doelgroepenbeleid

Bij het uitwerken van de tarifering is ook gekeken naar het beleid voor verschillende doelgroepen. Inwoners met medisch of incontinentiemateriaal kunnen compensatie aanvragen. Daarnaast wordt bij minima geen vastrecht geïnd en zwerfafvalrapers kunnen gratis hun zakken aanbieden bij een ondergrondse container of op laten halen na aanmelding via de Fixi-app van de gemeente.

Vervolg

Maandag 8 april 2024 wordt het raadsvoorstel behandeld tijdens de Ronde Tafel Gesprekken. Daarna neemt de gemeenteraad hierover een besluit op maandag 22 april 2024. Beide vergaderingen zijn openbaar en ook live te volgen via drechterland.notubiz.nl. Na vaststelling in de gemeenteraad gaan de voorbereidingen van start om het recycle-tarief per 1 januari 2025 in te kunnen voeren.