Terug naar het overzicht

College van B&W presenteert 'bouwstenen omgevingsvisie'

Gemeente Drechterland bereidt zich al langere tijd voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Die komt steeds dichterbij en treedt komende zomer in werking. Om op tijd klaar te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen, komt het college van B&W met diverse voorstellen aan de gemeenteraad, waaronder ‘bouwstenen omgevingsvisie’.

Bouwstenen omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Dit gaat dus over zaken als wonen, werken, energie, natuur, verkeer, voorzieningen en de samenhang daartussen.

Hoe ziet gemeente Drechterland er in 2040 uit? Hoe willen we in de toekomst wonen? Is er genoeg ruimte voor recreatie? En op welke manier gaan we om met klimaatveranderingen? De richting voor de toekomst leggen wij vast in de omgevingsvisie.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker

De bouwstenen omgevingsvisie legt de basis voor de definitieve omgevingsvisie die in 2025 af moet zijn. In de bouwstenen omgevingsvisie, met als titel ‘Meegaan met de tijd, vasthouden wat van waarde is’, staat beschreven hoe de gemeente Drechterland zich wil ontwikkelen en welke ruimtelijke initiatieven en plannen daarbij passen.

Participatie inwoners

Bij het opstellen van de bouwstenen omgevingsvisie is ook de inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden meegenomen. Zij konden in mei 2021 meedenken over de toekomst van Drechterland via het platform samen.drechterland.nl.

Hier kwam onder andere uit dat aantrekkelijk wonen in een vitale en duurzame omgeving met rust en ruimte belangrijk is voor inwoners van Drechterland. Na besluitvorming door de raad over het voorstel gaat de participatie ook de volgende fase in. Vanaf dat moment is er de mogelijkheid voor inwoners om via het platform te reageren op de inhoud. Deze reacties worden weer meegenomen in het traject richting de definitieve omgevingsvisie.

Raadsbesluit

Op maandag 11 oktober worden de bouwstenen tijdens de rondetafelgesprekken (RTG) besproken. Het gehele voorstel is terug te vinden op drechterland.notubiz.nl. Naast dit voorstel zijn er ook andere voorstellen uitgewerkt die wettelijk verplicht zijn voor het proces van vergunningverlening. De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar besluiten neemt over de voorstellen.