Terug naar het overzicht

Lintjesregen: drie koninklijke onderscheidingen

Van links naar rechts: burgemeester Dijkman, dhr. Wagenaar, dhr. Groot en dhr. Dudink. Foto: Het Beeldteam / Clarinda

Burgemeester Pieter Dijkman reikte vandaag drie koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen. In café De Roode Leeuw in Venhuizen ontvingen de heer Wim Dudink uit Wijdenes, de heer Timo Groot uit Venhuizen en de heer Sjon Wagenaar uit Hoogkarspel de onderscheiding voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau als symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving.

De 3 gedecoreerden kunnen worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd”. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, worden de betrokkenen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau bij de Algemene Gelegenheid 2024.

W.P.C.M. Dudink

Wim, wonende te Wijdenes, is, wat je in het Westfries noemt: ’n ‘doenig manje’. Als er iets gebeuren moet, of als er iemand nodig is, waarvoor en waar dan ook, kan je eigenlijk altijd op hem rekenen. Hij is een van die mensen waar de maatschappij niet zonder kan. En altijd met een vanzelfsprekendheid die heel fijn is.

Wim Dudink was vanaf het jaar 1990 tot 2010 vrijwilliger en bestuurslid van gymvereniging WSW in Wijdenes. Van 1990 tot 1995 was hij penningmeester van gymvereniging WSW in Wijdenes en van 1995 tot 2010 voorzitter van deze vereniging. In het jaar 1995 vierde gymvereniging WSW hun 75-jarig jubileum. Een mooi feest met leden en oud-leden dat een hele organisatie was, maar zeer geslaagd. Wim was medeorganisator van dit mooie jubileum.

Gymvereniging WSW organiseerde ook onderlinge wedstrijden met zusterverenigingen, openbare lessen met ouders, zomerkamp in Beekbergen en natuurlijk de gymlessen. Bij de wedstrijden was Wim erg bedreven in het uitrekenen van de punten, hij deed dat snel en correct. Ook bij het uitreiken van de prijsjes of bekers had Wim altijd een leuk en speciaal woordje voor de kinderen.

Wim bezocht namens de gymvereniging de OMNI-vergaderingen. De OMNI werd gevormd door de voetbal-, volleybal- en gymvereniging. Zo was er onderling contact en werden er gezamenlijk evenementen georganiseerd.

Wim Dudink is sinds 2014 bestuurslid en sinds 2021 secretaris van de Federatie Folkloristische Groepen Nederland (FFGN). De FFGN is opgericht 29 augustus 1950 en heeft ten doel het opwekken van begrip voor en belangstelling in de oude Nederlandse Volkscultuur en de bevordering daarvan. Wim is als bestuurslid afgevaardigde van Wijdenes in district West van de FFGN. Bij de FFGN zijn op heden zo’n 35 folkloregroepen lid en deze moeten van tijd tot tijd worden voorzien van de nodige informatie via website en nieuwsbrieven.

Het hoofdbestuur komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur besteedt veel tijd aan het binnen halen van subsidies vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Bij vele gesprekken met het LKCA was Wim aanwezig en mede door zijn inbreng kunnen zij de groepen een flinke ondersteuning geven. Eén van de vrijwillige taken Wim is het organiseren van de Landelijke Folklore dag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Sinds 2001 is Wim Dudink vrijwilliger van de ‘Oud West-Friese Dansgroep’. Hij vervult sinds 2022 de bestuursfunctie van penningmeester. De ‘Oud Westfriese Dansgroep Wijdenes’ is opgericht op 10 oktober 1940 en heeft als doel het beoefenen en demonstreren van Oud Westfriese dansen. De Oud Westfriese Dansgroep is zowel regionaal, provinciaal, landelijk als internationaal actief met optredens op markten en braderieën, plaatselijke festiviteiten, zorgcentra, verenigingen, scholen en meer. Wim is een stimulerend kracht in de dansgroep, heeft veel energie en ideeën. Hij kan snel organiseren, houdt van aanpakken, is diplomatiek, heeft doorzettingsvermogen en laat zich niet snel van zijn standpunt afbrengen.

Wim is ook presentator bij de optredens van de dansgroep zowel in binnen- als buitenland. Na wat voorbereiding presenteert hij zelfs in het Pools of in het Spaans. Wim Dudink is ook mede organisator van de jaarlijkse Oliebollen actie op oudejaarsdag, waarvan de opbrengst ten goede komt van de dansgroep. Ook voor een bijdrage van de gemeenschapsveilingen van Wijdenes en Venhuizen voor de dansgroep zet hij zich actief in.

Wim is sinds het jaar 2000 actief betrokken bij de 40MM. De Stichting 40MM, een organisatie die jaarlijks op de zaterdag na Hemelvaart een wandeltocht organiseert en daarmee geld ophaalt voor projecten in de minder ontwikkelde landen.

Wim is vanuit het Martinuscollege (waar hij leerkracht was) ieder jaar betrokken bij de organisatie van een controlepost op de dag van de wandeling van de 40MM. Sinds het jaar 2007 is hij ook contactpersoon van de Stichting 40MM. Als contactpersoon is hij aanwezig op de vergaderingen van de 40MM met de werkgroepen.

Wim is een positief mee denkende en oplossing gerichte persoon. Hij is altijd al hulpvaardig geweest. Wim was jarenlang actief bij de Oranjevereniging in Wijdenes met de organisatie van activiteiten, tijdens de Ironman is hij actief als verkeersregelaar. Daarvoor krijgt hij een vergoeding die ten goede komt aan de Westfriese Dansgroep. Daarom is de heer Dudink zeker bereid om deze dag als verkeersregelaar te helpen.

Decorandus is gepensioneerd sinds 2021.

Overzicht van activiteiten:

1990 – 2010Penningmeester (1990-1995) en voorzitter (1995-2010) van de gymnastiekvereniging WSW te Wijdenes. Betrokkene organiseerde mede wedstrijden, openbare lessen, zomerkampen en gymnastieklessen.
2000 – hedenVrijwilliger bij het jaarlijkse wandelevenement van de Stichting 40MM, die projecten in ontwikkelingslanden ondersteunt. Betrokkene organiseert mede het evenement en bemant een controlepost
2001 – hedenVrijwilliger bij en penningmeester (2022-heden) van de Oud West-Friese Dansgroep Wijdenes. Betrokkene fungeert tijdens de optredens in binnen- en buitenland als presentator en organiseert mede de acties om fondsen te werven.
2014 – hedenSecretaris (2021-heden) van de Federatie Folkloristische Groepen Nederland (35 aangesloten groepen). Betrokkene fungeert sinds 2014 als afgevaardigde naar het district west.
Foto: Het Beeldteam / Clarinda

T.T.M. Groot

De heer T.T.M. Groot, Timo, wonende te Venhuizen, is een zeer betrokken persoon in de Westfriese en Drechterlandse gemeenschap. Dit kenmerkt zich nadrukkelijk door de vele vrijwilligers- en politieke rollen die hij op zich heeft genomen.

Van december 1999 tot november 2002 was Timo gekozen als ingezetenen in het bestuur van het toenmalige Waterschap Westfriesland. Hij toonde zich een betrokken bestuurder die zich naast zijn werk de vele bestuurlijke stukken eigen wist te maken.  Timo Groot is vanaf het jaar 2000 tot heden lid van het bestuur van Gemeentebelangen Drechterland (GBD).

Gedurende 26 april 2010 tot en met 27 maart 2014 en van 21 maart 2016 tot en met 29 maart 2018 is Timo Groot actief geweest als raadslid voor de fractie Gemeentebelangen Drechterland (GBD) in de gemeente. Timo nam in die periode ook deel aan het Sportplatform Drechterland als bestuurslid. Hij maakte zich met name sterk voor de sport- en welzijnsverenigingen en de civiele infrastructuur in de gemeente Drechterland.

S.V. De Valken is een sportclub die een belangrijke plaats inneemt in de gemeenschap Hem/ Venhuizen. De club verbindt mensen en zorgt voor een sociale samenhang in het dorp. Van 1999 tot november 2022 was Timo Groot bestuurslid en vicevoorzitter binnen S.V. De Valken en verantwoordelijk voor de accommodatie. Hij heeft zich bezig gehouden met de oprichting van het nieuwe clubgebouw en de aanleg van het nieuwe handbalveld. Daarnaast heeft Timo zich met succes ingespannen voor de bouw van de nieuwe tribune, digitale scoreborden en is hij de oprichter van de Club van 100: welke activiteiten voor jeugd organiseert en trainingsfaciliteiten beschikbaar stelt.

Vanaf 2010 tot en met 2013 heeft Timo Groot zitting gehad in de bouwcommissie van de nieuwe accommodatie van De Valken waarbij de technische realisatie van de nuts voorzieningen zijn speciale aandacht had. Zijn inhoudelijke kennis en niet aflatende inzet hebben er mede toe geleid dat De Valken een super modern en toekomstbestendig clubgebouw heeft. Timo Groot acteerde altijd met de benodigde tact en respect voor zijn medecommissieleden en partijen die bij de bouw en voortraject betrokken waren. Hij heeft een hoog sociaal maatschappelijk gevoel en zet zich daarom in voor de gemeenschap.

Timo Groot heeft een grote bijdrage geleverd aan de diverse projecten die De Valken verder hebben geholpen. Drie in het oog springende projecten zijn de aanleg van het nieuwe handbalveld (2014-2016), de realisatie van de LED verlichting (2017/2018) en de realisatie van een pilot met de robotmaaier(2021-heden). Deze projecten hebben tezamen een doorlooptijd tijd gehad van ongeveer 7 jaar waarbij de
reguliere bestuurstaken ook doorgingen.

Timo Groot is als bestuurslid van De Valken altijd positief geweest naar buiten toe en heeft bijgedragen dat de club een belangrijke plaats heeft binnen het dorp waarbij verbinding en sociale cohesie hoog in het vaandel staan. Hij is zo’n vrijwilliger waarvan je er als club nooit te veel kan hebben. Loyaal, betrouwbaar, ter zake kundig en sociaal.

Pas onlangs, tijdens de jaarvergadering van 4 november 2022, heeft hij zijn bestuurlijke taak na 23 jaar neergelegd, om vervolgens aan te sluiten bij de onderhoudsploeg op de maandagochtend.

Decorandus is werkzaam als technisch manager bij de netwerkbeheerder Alliander.

Overzicht van activiteiten:

1999 – 2002Lid van het algemeen van het Waterschap Westfriesland. Betrokkene zette zich in voor de aanleg van de waterbergingen na de wateroverlast in 1998 en begeleidde de fusie van vijf waterschappen
1999 – hedenVrijwilliger bij en bestuurslid (1999-2022) en vicevoorzitter van de omnisportvereniging S.V. De Valken te Venhuizen.
Betrokkene was verantwoordelijk voor de portefeuille accommodatie. In de periode 2010- 2013 zette hij zich in voor de bouw van een nieuw verenigingsgebouw. Hij was lid van de bouwcommissie en verantwoordelijk voor de aanleg van de technische installatie en het thema duurzaamheid. Vervolgens zette hij zich in voor de aanleg van een nieuw handbalveld (2013-2016). Verder realiseerde hij een nieuwe tribune, digitale scoreborden, ledverlichting (2017-2018) op de gedeelde sportvelden (o.a. met SC Spirit ’30) en de inzet van robotmaaiers (2022-2023). Ten slotte was hij oprichter van de Club van 100 ten behoeve van de fondsenwerving en maakte hij zich sterk voor de fusie van de sportverenigingen SVH en ASV. Sinds 2022 is hij nog actief als lid van de onderhoudsploeg. Vanwege zijn verdiensten is hij in 2023 benoemd tot Erelid (1999-2009.
2010 – 2014 en 2016 – 2018Raadslid van de gemeente Drechterland
2010 – 2014Bestuurslid van het Sportplatform Drechterland. Betrokkene zette zich in voor de laagdrempelige sportbeoefening door kinderen.
2010 – 2023Bestuurslid van de lokale politieke partij ‘Gemeentebelangen Drechterland’. Betrokkene maakte zich in het bijzonder sterk voor de belangen van agrarisch ondernemers en het brede thema veiligheid, in het bijzonder in relatie tot de aanleg van de provinciale weg N307.
Foto: Het Beeldteam / Clarinda

J.C.N. Wagenaar

Sjon Wagenaar is voorgedragen op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de raad van de gemeente Drechterland. Van 14 maart 2002 tot 22 maart 2010 en van 27 maart 2014 tot 29 maart 2022 en van 30 maart 2022 tot 25 maart 2024 is de heer Wagenaar geïnstalleerd als raadslid.
Van 22 maart 2010 tot 17 april 2014 was de heer Wagenaar wethouder bij gemeente Drechterland.

In de raad Sjon Wagenaar deel uit van de fractie van Progressief Drechterland, hij is ook de fractievoorzitter. Op 25 maart 2024 werd hij wederom beëdigd als wethouder. Hij heeft meer dan 4 raadsperiodes zitting genomen in deze raad. Sjon Wagenaar heeft als volksvertegenwoordiger onder andere bijgedragen aan het welbevinden van de inwoners c.q. het algemeen belang van de gemeente Drechterland.

Sjon Wagenaar was in de periode 29-03-2018 tot 25-03-2024 raadsoudste. Ook was hij voorzitter van de werkgeverscommissie en van de auditcommissie en maakte hij deel uit van de vertrouwenscommissie.

Foto: Het Beeldteam / Clarinda