Terug naar het overzicht

Straatnamen voor woningbouwplan Hemmerbuurt 19A

Op het perceel aan de Hemmerbuurt 19A in Hem – momenteel een kassencomplex van een voormalig glastuinbouwbedrijf – komt een  nieuwbouwwijk met 18 woningen. Elke nieuwe woonwijk krijgt een straatnaam. Dit nieuwe wijkje krijgt de straatnaam ‘De Overhaal’, omdat het aansluit op de wijk De Overhaal.

Historische naam voor voetpad: ‘Het Bannepad’

Ook het voetpad tussen het woningbouwplan Hemmerbuurt 19a en de straat Hemmerbuurt krijgt een naam: ‘Het Bannepad’, een voorstel van historische vereniging Suyder Cogge. De gemeente had aan de historische vereniging advies gevraagd voor de naamgeving van dit voetpad. Het Bannepad is een pad tussen de Banne Hem en de Banne Venhuizen. Een Banne was vroeger een rechtsgebied.

Woningbouwplan Hemmerbuurt 19A: focus op woningen voor senioren

Het woningbouwplan Hemmerbuurt 19a bestaat uit 18 woningen en speelt in op de behoefte aan seniorenwoningen in Hem. Meer dan de helft van de woningen zijn levensloopbestendige huur- en koopwoningen. Daarnaast komen er twee betaalbare 2-onder-1-kap-koopwoningen en zes vrijstaande koopwoningen.

Proces bestemmingsplan en planning: start werkzaamheden juni 2025

In november 2023 ondertekenden de gemeente en de projectontwikkelaar – Bouwbedrijf C.L. Hof – de overeenkomst voor het woningbouwplan met afspraken over kosten en de verdere uitwerking van het bouwplan en de planologische procedure. Hierna lag het ontwerpbestemmingsplan samen met het  beeldkwaliteitsplan ter inzage en konden zienswijzen worden ingediend. In mei 2024 behandelt de gemeenteraad het bestemmingsplan. Na vaststelling door de raad ligt het plan voor beroep ter inzage. Met het aflopen van de beroepstermijn eind augustus wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Naar verwachting starten in juni 2025 de eerste werkzaamheden.