Uw invloed op de raad

Inspreken bij de rondetafelgesprekken (RTG)

Als u een bepaald standpunt heeft over een plan of beleidsvoorstel en u wilt laten weten hoe u over een onderwerp denkt kunt u “inspreken” bij de rondetafelgesprekken.

Inspreken kan alleen over een agendapunt dat op de agenda van de RTG staat. Wanneer u wilt inspreken moet u dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering melden bij de griffier.

Fractiespreekuur

De fracties van de politieke partijen bereiden de raadsvergaderingen voor in hun fractieoverleg. Als u alle fracties wilt spreken kunt u daarvoor een afspraak maken met de fractievoorzitters. U krijgt dan voorafgaand aan de fractievergaderingen de tijd om met vertegenwoordigers van elke fractie samen van gedachten te wisselen.

Het fractiespreekuur is voor de raadsleden bedoeld om informatie te verzamelen. Korte en bondige informatie gepresenteerd door een beperkt aantal woordvoerders komt het beste over. Meekomende gasten kunnen eventueel in een tweede lijn (een soort publieke tribune) plaatsnemen.

Als u met een afzonderlijke fractie wilt spreken kunt u contact opnemen met de fractievoorzitters van de betreffende partij. De telefoonnummers vindt u in het raadsinformatiesysteem of op de websites van de politieke partijen.

PartijWebsite
GBDgemeentebelangendrechterland.nl/
PDLprogressiefdrechterland.nl/
VVDvvddrechterland.nl/
SPDseniorenpartijdrechterland.nl/
CDAcda.nl/noord-holland/drechterland/

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda plaatsen

Een andere mogelijkheid om inwoners bij beleid te betrekken is het burgerinitiatief. Dat houdt in dat burgers het recht hebben, onder bepaalde voorwaarden, om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. De raad is dan verplicht om over dit punt te vergaderen. Ook kunnen burgers op het niveau van een wijk of buurt aan de gemeente concrete voorstellen ter verandering of verbetering van een bepaalde situatie doen.

Zie verordening burgerinitiatief.

Wat kan ik verwachten bij de rondetafelgesprekken (RTG)

De rondetafelgesprekken zijn bedoeld voor de lokale politiek: voor inwoners én voor raads- en collegeleden.  In een informele sfeer met een kleine groep in gesprek. Dit maakt het contact met alle partijen makkelijker waardoor inwoners, instellingen en/of bedrijven hun opvattingen of ideeën kwijt kunnen aan de raadsleden. De raadsleden bereiden hun standpunten voor, die een week later in het fractieoverleg ter sprake komen, en later ook in de raadsvergadering.

U bent welkom

Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit, nodigt de griffie u en overige betrokkenen actief uit. Maar ook wanneer u niet bent uitgenodigd, dan kunt u komen meepraten. U kunt alleen meepraten over de onderwerpen op de agenda. De agenda kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem. Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering melden.

Alle vergaderstukken online

U kunt de vergaderstukken downloaden uit het raadsinformatiesysteem (knop hierboven). Kies de gewenste vergaderdatum en u krijgt toegang tot de vergaderstukken.

Wanneer zijn de rondetafelgesprekken?

twee weken voor de raadsvergadering, dus meestal de 2e maandagavond van de maand, zijn de rondetafelgesprekken. Om 20:00 uur in het gemeentehuis in Hoogkarspel. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

Wie zijn er aanwezig bij een rondetafelgesprek
VoorzitterRaadslid
WoordvoerdersVan elke raadsfractie één vertegenwoordiger
PortefeuillehouderCollegelid, eventueel met een medewerker
DeelnemersGenodigden of belangstellenden

De voorzitter leidt de vergadering op volgorde van de onderwerpen op de agenda.

Wanneer er aanwezigen zijn die willen meepraten, dan nodigt hij deze uit als deelnemer aan het gesprek. Deze deelnemer krijgt eerst het woord. De woordvoerders stellen daarna vragen aan de deelnemer en/of de portefeuillehouder.

Op deze avond wordt er niet gedebatteerd, alleen informatie ingewonnen. Het debat vindt plaats in de raadsvergadering twee weken later.

Aan het einde van het gesprek wordt afgesproken of het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering komt. Van het rondetafelgesprek wordt een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt geplaatst op de agenda van de raadsvergadering en staat twee dagen later op het raadsinformatiesysteem (zie knop hierboven).

De raadsvergadering

twee weken na de rondetafelgesprekken vergadert de hele gemeenteraad. In deze vergadering worden onder meer de agendapunten uit de rondetafelgesprekken behandeld en vindt besluitvorming plaats over de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders.

Deze vergadering is in het gemeentehuis Hoogkarspel en begint om 20:00 uur. De vergadering is openbaar maar u kan daar niet inspreken. De agenda staat altijd in het raadsinformatiesysteem.

Meekijken en beluisteren raadsvergaderingen

Tijdens de raadsvergaderingen worden audio- en video opnamen gemaakt en kunt u via het internet meekijken en meeluisteren. Ook kunt een raadsvergadering zoeken via het raadsinformatiesysteem. Zodra er een digitaal verslag van een vergadering is gemaakt kunt u ook de vergadering per agendapunt terug kijken en luisteren.