College Uitvoeringsprogramma 2023: van ambitie naar concrete acties

In het bestuursakkoord ‘Samen bouwen aan Drechterland’ staat wat we de komende vier jaar willen bereiken in Drechterland. Het college van B en W vertaalde dit naar een College Uitvoeringsprogramma (CUP) met concrete doelen en acties. Het CUP is verdeeld in drie domeinen: Bestuur en Dienstverlening, Ruimte en Samenleving. Per domein is uitgewerkt wat we dit eerste jaar van deze bestuursperiode gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat het gaat kosten.

Burgemeester Michiel Pijl: ‘We blijven ons inzetten voor de veiligheid in onze gemeente’

Burgemeester Michiel Pijl
Michiel Pijl

Drechterland is één van de veiligste gemeentes in de regio, en dat willen we graag zo houden. Daarom krijgen onze gemeentelijke toezichthouders (boa’s) er extra uren bij zodat er meer toezicht op straat is. Ook gaan we ondermijnende criminaliteit tegen, onder andere door samen met ondernemers het toezicht op bedrijventerreinen te verbeteren. Daarnaast hebben we aandacht voor online veiligheid, bijvoorbeeld door voorlichting te geven over hoe je cybercriminaliteit kunt herkennen. 

Voor een veilig Drechterland hebben we iedereen nodig. Daarom ondersteunen we initiatieven als WhatsApp buurtpreventie en Waaks (hondenbezitters houden een oogje in het zeil in de buurt tijdens het uitlaten).

We gaan ook aan de slag om het wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. Dit heeft alleen kans van slagen als we het samen doen: ouders, scholen, verenigingen, politie, gemeente, horeca enz. Daarnaast is ook de veiligheid in huis is belangrijk. We blijven daarom huisbezoeken aanbieden om brand- en valveiligheid thuis te verbeteren.

Wethouder Simone Visser-Botman: ‘Aan de slag met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning’

wethouder Simon Visser
Simone Visser-Botman

In het sociaal domein liggen forse opgaven. We moeten bijvoorbeeld inspelen op de toenemende vergrijzing op het gebied van wonen en zorg. In Drechterland neemt het aantal ouderen met een zorgvraag de komende jaren fors toe. Samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en de zorgverzekeraar gaan we met dit vraagstuk aan de slag. Het zou mooi zijn als we meer woningen realiseren voor ouderen waarbij voorzien wordt in de zorgbehoefte die mensen hebben wanneer thuis wonen niet meer mogelijk blijkt.

Daarnaast vraagt de zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners volop aandacht. Hoe zorgen we ervoor dat deze zorg effectief is en betaalbaar blijft? Komende jaren gaan we aan de slag met nieuwe vormen van zorg en ondersteuning. Een sprekend voorbeeld daarvan is de start van Buurtgezinnen, waarbij voor overbelaste gezinnen een steungezin gezocht wordt. Dit doen we om ouders te ontlasten en kinderen extra liefde en aandacht te geven.

Wethouder Fione de Vos-Janssen: ‘Onze digitale dienstverlening verbeteren maar persoonlijk contact blijft altijd mogelijk’

wethouder Fione de Vos-Janssen
Fione de Vos-Jansen

We zetten in op een behoedzaam financieel beleid en een gezond meer-jaren perspectief. Hierdoor kunnen we beter inspelen op nieuwe maatschappelijke en/of financiële ontwikkelingen die op ons afkomen de aankomende jaren. Een ander belangrijk speerpunt is de doorontwikkeling en het uitbreiden van onze digitale dienstverlening waarbij persoonlijk contact zeker mogelijk blijft. Het doel: kortere behandeltijden en snellere beantwoording van mails en terugbelverzoeken van inwoners en ondernemers. Daarnaast werken we aan een track & tracé volgsysteem zodat de inwoners de status van hun aanvraag kunnen volgen.

We willen een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat en aan de verdere ontwikkeling van het verduurzamen van onze leefwereld in de breedste zin van het woord. Een zorgvuldige afweging van de diverse manieren van verduurzamen is daarbij belangrijk. Dit doen we in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Drechterland maar ook binnen de SED. Het is belangrijk het gesprek te blijven voeren over het bewustwordingsproces en de manier waarop wij gezamenlijk kijken naar duurzaamheid. Wij moeten er samen voor zorgen dat onze kinderen en alle generaties daarna nog net zo kunnen leven en genieten van al het moois om ons heen als wij nu doen.

Wethouder Marcel ten Have: ’Flexibele schil om ergste woningnood te lenigen’

portretfoto Marcel ten Have
Marcel ten Have

Wonen en Verkeer zijn twee belangrijke speerpunten. Wonen krijgt de komende jaren onze maximale aandacht. De woningnood is ook in Drechterland groot. Voor alle doelgroepen moeten er woningen komen. Tot en met 2030 moeten er in Drechterland 1000 nieuwe woningen worden bijgebouwd in meerdere kernen. In Hoogkarspel komen meerdere locaties in aanmerking. We onderzoeken nu wat de meest geschikte plekken zijn. In Venhuizen ontwikkelen we het plan Centrum-West waar ongeveer 250 woningen komen. Er wordt nog een tweede bouwlocatie aangewezen. Ook in de kleinere kernen gaan we de komende jaren bouwen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar flexwoningen. Voor Drechterland een nieuw, maar noodzakelijk fenomeen. Het gaat hier om tijdelijke woningen die (in principe) voor 10 jaar worden geplaatst, met een korte bouwtijd. Zij vormen een zogenaamde flexibele schil van woningen, bedoeld om de ergste woningnood te lenigen. Zo scheppen we tijd om meer vaste woningen te bouwen voor mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. De wachttijd voor deze doelgroep moet fors worden beperkt.

Bij al deze nieuwbouwplannen hoort aanpassing van wegen en het creëren van nieuwe wegen, om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Daarnaast pakken we de overlast door vrachtverkeer aan. Daarvoor evalueren we eerst het huidige vrachtwagenverbod. Uitgangspunt is rust voor de inwoners, zonder ondernemers te blokkeren.