Belastingen algemeen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De opbrengsten gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken.

Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL35 BNGH 0285 0406 26

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen over gemeentelijke belastingen.

Liever persoonlijk een vraag stellen?

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14 0228

Hier vindt u een overzicht van meest voorkomende tarieven voor de belastingen die worden geheven in de gemeente Drechterland.

De verordeningen van de afgelopen 3 jaar zijn te vinden via de website van Rijksoverheid met alle officiële publicaties van Nederland

Op de aanslag staat een qr-code. Als u deze scant met de camera-app van uw smartphone kan de aanslag direct worden voldaan.

 • automatisch gemeentelijke belastingen betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • meteen aanvragen met DigiD
 • rekeningnummer wijzigen met DigiD
 • geen DigiD? Vraag dan telefonisch een machtigingskaart aan

U kunt automatisch betalen aanvragen, wijzigen of stopzetten door in te loggen met DigiD.

Of bel 14 0228 en vraag een machtigingskaart aan.

Welke soorten belasting kunnen met een automatische incasso worden betaald?

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven voor:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • reinigingsrecht
 • forensenbelasting

Meer informatie

Bij automatische incasso schrijven wij de belasting in 10 maandelijkse termijnen af. De eerste termijn wordt 1 maand na de dagtekening van de aanslag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. Tenzij dit valt in het weekend. In dat geval wordt het de laatste werkdag van de maand geïncasseerd.

Kan ik zelf het bedrag in termijnen overmaken?

Het is niet mogelijk om zelf, zonder afspraken daarover, het bedrag in termijnen over te maken. Hiervoor moet een betalingsregeling worden getroffen. Deze kunt u online aanvragen.

Incasso stopzetten?

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen.

U stopt de incasso met DigiD, klik op de link hierboven.

Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klantcontactcentrum op telefoon 14 0228

Kijk voor de volledige regelgeving in het Incassoreglement gemeentelijke belastingen (pdf, 313kb). 

Wilt u een betalingsregeling aanvragen dan kunt u dit doen door in te loggen met DigiD. 

Indien u geen toegang heeft tot DigiD of E-herkenning, kunt u het formulier ook opvragen bij het Klantcontactcentrum via 14 0228.

 

Als u een laag inkomen en geen eigen vermogen (overwaarde) heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen. Kijk voor meer informatie bij Kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Als u al kwijtschelding heeft aangevraagd bij het Hoogheemraadschap, hoeft u dat niet ook nog bij de gemeente te doen. De beoordeling van uw aanvraag wordt wel individueel gedaan door beide instanties. Het is dus mogelijk dat u voor het een wel (gedeeltelijk) kwijtschelding krijgt toegekend, en voor het ander niet.

Bent u het niet eens met uw aanslag en wilt u bezwaar maken? Voordat u de stap zet om officieel bezwaar in te dienen, kunt u bij vragen contact met ons opnemen via 140228 of per e-mail.

 

 

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn bezwaar?

De gemeente heeft tot het einde van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen over uw bezwaar. Hoewel deze periode de maximale termijn is, streven wij ernaar om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ons doel is om uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen en hierop een uitspraak te doen..

Moet ik de belasting betalen als ik bezwaar heb ingediend?

Ja, u moet het bedrag op uw aanslagbiljet altijd te betalen, zelfs als u bezwaar hebt ingediend. Het is belangrijk om de verschuldigde belasting op tijd te voldoen om eventuele vertragingen of extra kosten te voorkomen.

Indien uw bezwaar gegrond blijkt te zijn, wordt een eventueel te veel betaald bedrag aan u terugbetaald. Het betalen van de belasting op tijd voorkomt mogelijke ongemakken en zorgt ervoor dat u voldoet aan de betalingsverplichtingen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Als u bezwaar heeft ingediend en uitstel van betaling wenst voor het betwiste bedrag, kunt u dit aanvragen door een e-mail of brief te sturen naar de gemeente, gericht aan het team Belastingen. Wij adviseren u om tijdig contact met ons op te nemen om de nodige regelingen te treffen.

 

 

 

 • Eénpersoonshuishouden € 301,20
 • Meerpersoonshuishouden € 421,80
 • woningen: € 181,95
 • bedrijven, waar niet meer dan vijf personen werkzaam zijn: € 222,90
 • bedrijven, waar meer dan vijf, maar niet meer dan tien personen werkzaam zijn: € 445,50
 • bedrijven met meer dan tien medewerkers , waarin meer dan tien personen werkzaam zijn: € 896,25
 • verpleeginrichting, verzorgingshuis of ander tehuis waarin als regel meer dan tien personen overnachten: € 1.196,55

Percentage over de economische waarde:

 • woningen eigenaar (tarief 1): 0,0915%
 • niet-woningen eigenaar (tarief 3): 0,1859%
 • niet-woningen gebruiker (tarief 4): 0,1470%

Bent u binnen de gemeente verhuisd? 

Bij een verhuizing binnen de gemeente wijzigt uw aanslag alleen als de samenstelling van uw huishouding verandert. Wanneer er iemand achter blijft op het oude adres, krijgt deze persoon een aanslag op eigen naam voor de rest van het jaar.

Bent u naar een andere gemeente verhuisd?

U krijgt automatisch ontheffing voor de belasting voor het deel van het jaar dat u niet meer in de gemeente woont. Die ontheffing geldt vanaf de eerste maand volgend op het moment dat u zich heeft laten inschrijven bij de nieuwe gemeente. Zodra u verhuist, ontvangt u automatisch bericht.

Is de woning/pand na 1 januari verkocht dan wordt het eigenaarsgedeelte OZB meestal door de notaris verrekend met de koper.

Let op! Dit houdt niet in dat de notaris het bedrag overmaakt naar de gemeente. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag aan de gemeente.

U kunt uw taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien via DigiD. U moet hiervoor een aanslag/beschikking hebben ontvangen op uw naam. Het taxatieverslag is namelijk alleen op te vragen door de persoon aan wie de beschikking of aanslag is gericht.

Bedrijven kunnen dit niet online, maar kunnen een mail sturen of bellen met de gemeente via 14 0228