Achternaam van kind kiezen

Bij de geboorte van uw eerste kind kunt u kiezen of uw kind uw eigen achternaam of die van uw partner krijgt. Bekijk hier hoe de naamskeuze werkt.

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat een kind de achternamen van beide ouders kan krijgen.

Een voorbeeld

Ouders De Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen: 1. De Vries 2. Jansen 3. De Vries Jansen 4. Jansen de Vries Let op: Deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is.

In de tussentijd

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen. De overgangsregelingen zijn:

 1. U gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren: u kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij de balie van het gemeentehuis. De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw u kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.
 2. In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentehuis.

Dit is mogelijk als:

 • uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 – 31 december 2023
 • u getrouwd bent, u een geregistreerd partnerschap heeft of als u uw kinderen heeft erkend
 • u het als ouders eens bent over de achternaam of achternamen

Dit is niet mogelijk als:

 • uw oudste kind is geboren voor 2016
 • u de naam van uw kind wilt wijzigen in de naam van de andere ouder

De kosten voor naamskeuze, wanneer u gebruik maakt van de tweede overgangsregel, bedragen:

 • € 75,- voor het eerste kind
 • € 50,- voor ieder volgend kind

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op de website van de rijksoverheid.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekent dat een kind de achternamen van beide ouders kan krijgen. Elke volgorde is daarbij mogelijk.

Voornaam

U mag zelf kiezen welke voornaam of voornamen uw kind krijgt.

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of een gecombineerde achternaam van beide ouders.

 • bij het maken van een keuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt verder dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben
 • voor naamskeuze gaat u persoonlijk met uw partner naar het gemeentehuis (dit kan alleen op afspraak)
 • u moet allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen en u moet de verklaring van naamskeuze samen afleggen

De mogelijkheden

 • ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap kun­nen naams­keu­ze doen vóór de ge­boor­te of bij ge­boor­te­aan­gif­te
 • niet-ge­trouw­de ou­ders moe­ten naams­keu­ze doen bij de er­ken­ning van het kind. Er­ken­ning (en dus naams­keu­ze) kan ook vóór de ge­boor­te. Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naams­keu­ze? Dan krij­gen ook alle vol­gen­de kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der
 • bent u al­leen­staan­de ou­der (we­du­we of we­duw­naar) en is uw part­ner over­le­den voor­dat u de naams­keu­ze hebt ge­daan? Dan kunt u voor uw kind de ach­ter­naam van de va­der of de moe­der kie­zen

Kosten

Naamskeuze is gratis.   Let op: de achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Deze naamskeuze is mogelijk voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit.

Hebt u bij de erkenning van uw eerste kind naamskeuze gedaan? En bent u van plan met de andere ouder van uw kind(eren) te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan? Dan kunt u nogmaals, eenmalig, naamskeuze voor uw kind(eren) doen. U kunt daarbij alleen kiezen voor de achternaam van de andere ouder.

Procedure

Deze naamsverandering kan alleen op de dag dat u trouwt of uw partnerschap registreert. U moet dan beiden een akte van naamskeuze ondertekenen. Daarna is naamsverandering niet meer mogelijk. Laat daarom ruim van te voren weten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u trouwt of uw partnerschap wordt geregistreerd dat u de achternaam van uw kind(eren) wilt veranderen. Doe dit bijvoorbeeld bij het afleggen van de Verklaring huwelijk/partnerschapsregistratie of als u de datum en locatie reserveert.

Leeftijd kinderen

Hebt u meerdere kinderen beneden de zestien jaar? Dan kunt u alleen naamswijziging doen voor al deze kinderen samen. Is uw kind ouder dan zestien jaar? Dan moet het kind ook zelf zijn handtekening zetten.

Kosten

De naamsverandering is gratis.   Let op: de naamskeuze die bij de erkenning is gedaan, kan alleen veranderd worden bij huwelijk of partnerschap van de ouders.

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis, een afdeling van ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voor naamswijziging is te downloaden via de website van Dienst Justis. Daar vindt u ook een brochure over naamswijziging. Bij uw verzoek moet u een afschrift van de geboorteakte meesturen van de persoon (personen) voor wie u naamswijziging vraagt. Daarnaast kunnen andere documenten nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de brochure.

Beslissing

Het ministerie beslist over uw verzoek. Een positieve beslissing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.