Bezwaar en beroep

 • als u het niet eens bent met een besluit of vergunning
 • u heeft 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Deze termijn gaat in op de dag van verzending van een besluit of vergunning
 • een bezwaar kunt u online, schriftelijk of per e-mail indienen
 • in de bekendmaking (vaak is dit de verzending van het besluit, soms ook de publicatie) staat of en waar u bezwaar kunt indienen
 • gemeente moet opnieuw beslissen
 • niet eens met de beslissing op bezwaar, dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter
 • mocht er sprake zijn van spoedeisendheid, zowel in de bezwaar- als beroepsprocedure, dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Noord-Holland. Zie hiervoor ‘Meer weten’

Als u bezwaar wilt indienen tegen de beschikking WOZ vul dan het online formulier in op de pagina WOZ

Beroep tegen besluit over bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar, dan kunt u dit besluit aanvechten door beroep aan te tekenen. Hoe dit moet, staat in de brief die u ontvangt van het bestuursorgaan over het genomen besluit. Aan zo’n procedure zijn kosten verbonden.

Meer weten

Meer informatie over de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vind u op wetten.overheid.nl

Contact

Informatie opvragen of vragen stellen doet u bij de afdeling Juridische Zaken.

Wilt u bezwaar indienen tegen de aanslag OZB of WOZ? Kijk dan op onze pagina belastingen en subsidies.

De bezwaarbrief bevat:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaar maakt
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden van uw bezwaar
 • uw handtekening
 • Hoorzitting
  Van de gemeente ontvangt u een uitnodiging om het bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Dit kunt u zelf doen, uw advocaat of een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet een ondertekende machtiging hebben. Kosten die u voor de hoorzitting maakt, zijn voor eigen rekening. Ook andere belanghebbenden worden uitgenodigd. Hoorzittingen zijn in principe openbaar.
 • Soms geen hoorzitting
  Soms is er geen hoorzitting, bijvoorbeeld als uw bezwaarschrift zonder geldige reden te laat is ingediend. Of als na ontvangst van uw bezwaarschrift direct duidelijk is dat uw bezwaarschrift helemaal terecht of helemaal onterecht is.  U ontvangt dan uiteraard wel een beslissing op bezwaar waarin dit wordt aangegeven. Uiteraard kunt u tegen dat besluit in beroep gaan.
 • Ambtelijk horen
  Drechterland heeft geen Bezwaarschriftencommissie. U wordt gehoord door een ambtenaar van de afdeling juridische zaken. Deze ambtenaar is niet bij de besluitvorming betrokken geweest. Na uw toelichting en die van de ambtenaar die de beslissing heeft voorbereid, wordt er binnen een paar weken een beslissing op uw bezwaar genomen.
 • niet ontvankelijk: uw bezwaarschrift wordt niet behandeld (bijvoorbeeld omdat u te laat was, omdat u geen belanghebbende bent of omdat u bezwaar maakt tegen iets waartegen geen bezwaar mogelijk is)
 • ongegrond: uw bezwaar is niet terecht, het besluit wordt niet gewijzigd
 • gegrond: uw bezwaar is terecht, het besluit wordt ingetrokken of gewijzigd