Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht hebt op informatie van de gemeente. Op deze manier hebt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

Een Wob-verzoek kunt u alleen per brief indienen. Het verzoek stuurt u aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA  Bovenkarspel

De informatie die u opvraagt heeft betrekking op:

 • bestuurlijke informatie (informatie over beleid, de voorbereidingen hierop en de uitvoering)
 • bestaande informatie
 • informatie neergelegd in documenten (papier, film, foto, geluidsband, computerbestand)

Er wordt geen informatie verstrekt als:

 • de veiligheid van Nederland in gevaar wordt gebracht
 • het gaat om vertrouwelijke gegevens die personen of bedrijven hebben verstrekt
 • het belang van het openbaar maken opweegt niet op tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de gemeente
 • het belang van het openbaar maken opweegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
 • de gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek, tenzij er sprake is van een verzoek om milieu-informatie

 • de gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken en legt uit waarom die termijn wordt verlengd

 • bij toewijzing van uw verzoek kan de gemeente de informatie op verschillende manier aan u geven. Bijvoorbeeld een uitnodiging om documenten te komen inzien of het verstrekken van kopieën van documenten

 • voor het verstrekken van kopieën worden kosten in rekening gebracht, hierover wordt u voorafgaand geïnformeerd

 • bij een afwijzing of niet volledige toewijzing van uw verzoek kunt u binnen zes weken bezwaar maken

Meer informatie over de Wet openbaarheid (Wob) van bestuur vindt u op wetten.overheid.nl.