Subsidies voor activiteiten

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Drechterland. Organisaties kunnen bij de gemeente Drechterland subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, educatie of maatschappelijk welzijn.

Er zijn 2 soorten subsidie:

Periodieke subsidie

 • aanvragen vóór 1 oktober voor het volgende jaar. Subsidie voor 2023 vraagt u dus vóór 1 oktober 2022 aan
 • het college van burgemeester en wethouders beslist dan uiterlijk 31 december voor het volgende jaar. Als u bijvoorbeeld voor het jaar 2023 aanvraagt, hoort u uiterlijk 31 december 2022 hoeveel subsidie er verleend wordt (beschikking

Eenmalige subsidie

 • minstens 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen
 • voor eenmalige aanvragen is er beperkt budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor subsidies noemen we subsidieplafonds
 • aanvragen voor eenmalige subsidie worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot deze subsidieplafonds zijn bereikt
 • het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 6 weken nadat uw volledige aanvraag is ingediend

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidieverordening Drechterland 2018 (pdf, 382 kB) Hierin staan de regels en voorwaarden.

 

 

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregeling door!

In de Subsidieregelingen gemeente Drechterland staat beschreven wanneer en onder welke voorwaarden een subsidie kan worden aangevraagd en hoe deze is opgebouwd.

Subsidieregelingen Drechterland 2022 (pdf, 470 kb)

Aanvraagformulieren downloaden

Bij aanvragen hebben wij nodig:

 • opgave van de bestuurssamenstelling
 • begroting en financieel jaarverslag (jaarrekening)
 • activiteitenplan
 • ledenlijst onderverdeeld in jeugd- en seniorleden (bij subsidie afhankelijk van het aantal leden)
 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie Drechterland 2022 (pdf, 269 kb)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag’ naar:

Gemeente Drechterland
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

 • gebruik hiervoor het aanvraagformulier incidentele subsidie jaar 2021
 • in de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2018 staan de voorwaarden aangegeven waaraan een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet voldoen en welke gegevens u hiervoor moet aanleveren
 • afhankelijk van de aard van de aanvraag zal een besluit op een verzoek om een eenmalige subsidie uiteindelijk afzonderlijk door het college of de gemeenteraad worden genomen

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2022 (pdf, 182 kb)

Stuur al deze stukken onder vermelding van ‘subsidieaanvraag’ naar:

Gemeente Drechterland
Postbus 9
1616 ZG  Hoogkarspel

of per mail naar: gemeente@drechterland.nl

Voor de financiële en inhoudelijke verantwoording over de subsidie (na afloop van de activiteiten) heeft u het vaststellingsformulier nodig. U kunt in de beschikking lezen of er verantwoording afgelegd moet worden en welke documenten daarvoor aangeleverd moeten worden.