Centrum-West Venhuizen

Tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg in Venhuizen komt een nieuwe woonwijk.

Venhuizen Centrum-West is aangewezen als de eerstvolgende grootschalige woningbouwuitbreiding in het dorp. De eerste stappen worden gezet voor een woningbouwplan met ongeveer 200 tot 250 woningen. Het gaat om het gebied ten westen van het Twijver, tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg.

Ambities Centrum-West Venhuizen

Voor Centrum-West Venhuizen is een ambitiedocument gemaakt. Daarin staan op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld voor:

 • duurzaamheid
 • verkeer
 • de ontsluiting van het gebied
 • de verbinding met voorzieningen zoals de school en het dorpshuis
 • de aansluiting op wat karakteristiek is voor Venhuizen

Dit ambitiedocument heeft de gemeente opgesteld in overleg met de ontwikkelaars en stakeholders, zoals de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

plattegrond bouwplan in concept

December 2022

Op 12 december 2022 was er een informatiebijeenkomst over de globale ruimtelijk schets voor het plan. Ook werd er een toelichting gegeven op het uitgevoerde verkeersonderzoek voor Venhuizen.

Maart 2022

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden hun ideeën en reacties inbrengen tijdens een informatiebijeenkomst op 8 maart 2022 en op de website Samen Drechterland. Daarna is het definitieve ambitiedocument vastgesteld. Na de informatiebijeenkomst konden inwoners zich aanmelden voor een klankbordgroep. Uit de aanmeldingen zijn 11 personen gekozen voor de klankbordgroep Centrum-West Venhuizen.

Waar ligt Centrum-West precies en hoeveel woningen komen er?

Tussen de Westerkerkweg, Westeinde / Hemmerbuurt en Twijver komt de nieuwbouwlocatie Centrum-West. De grond in dit plan is eigendom van ontwikkelaars. In deze nieuwbouwwijk worden ongeveer 250 woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen.


Wat voor type woningen worden er gebouwd en wat kosten ze?

Het woningbouwprogramma en prijzen zijn nog niet bekend. De woningen die door de projectontwikkelaars gebouwd zullen gevarieerd zijn voor diverse doelgroepen.

Wanneer begint de bouw en wie gaan er bouwen?

De projectontwikkelaars die met de woningbouw aan de slag gaan zijn: Kuin Vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf Klomps. De voorbereidingen zijn gestart om te komen tot een stedenbouwkundig plan. Medio 2024 wordt het terrein naar verwachting bouwrijp gemaakt.

Worden er ook huurwoningen gebouwd?

De woningbouwvereniging gaat in samenwerking met de projectontwikkelaars ook woningen realiseren voor huurders. Minimaal 25% van het totaal aantal te bouwen woningen zijn huurwoningen in Centrum-West.

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

Er wordt met name gebouwd voor lokale inwoners maar ook voor de regionale behoefte.

Komen er ook vrije sector kavels en hoe kom ik daarvoor in aanmerking?

Op dit moment is de verkaveling van de nieuwbouwwijk Centrum-West nog niet bekend. Binnenkort kunt u zich aanmelden als belangstellende(n) voor een woning / vrije kavel. U kunt dit doen via deze website van de projectontwikkelaars.

Voor welke doelgroepen wordt er gebouwd?

De doelgroepen waarvoor gebouwd gaat worden zijn onder andere de ‘senioren en starters’. De gemeente wil met name voorzien in de toenemende behoefte van starters naar betaalbare woningen.

Verstrekt de gemeente subsidie voor starters?

Voor de doelgroep starters wordt nog bekeken hoe het fenomeen betaalbare koopwoning (door bijvoorbeeld subsidieverstrekking of een starterslening) ingepast kan worden in de nieuwbouwlocatie Centrum-West. Hierbij is het ook van belang dat niet alleen de ‘eerste kopers’ maar ook de kopers in een later stadium hiervan gebruik kunnen maken. Wel is bekend dat de huurwoningen verhuurt worden voor de minimale prijs.

Waarom klankbordgroep?

Om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en wensen van inwoners,
omwonenden en andere belanghebbenden wordt een klankbordgroep samengesteld.

Wat is de rol van de klankbordgroep?

De klankbordgroep heeft een rol als denktank met een raadplegende en adviserende rol.
De groep zal (voor zover mogelijk) meedenken over de opzet en de aansluiting op het
centrum van Venhuizen. Hierbij staat het algemeen belang voorop. We vragen hen:

 • binnen vastgestelde uitgangspunten mee te denken over ontwikkelmogelijkheden;
 • als er keuzes/opties zijn, aan te geven wat de voorkeur heeft en waarom;
 • ideeën aan te dragen voor vraagpunten van de gemeente en ontwikkelaars;
 • zelf suggesties aan te dragen om plannen te verbeteren. De gemeente en
  ontwikkelaars geven duidelijk aan wat er met een suggestie wordt gedaan. Niet
  alles zal worden overgenomen; dit is onder andere afhankelijk van of het inpasbaar
  is in de tijd.
 • met de achterban te praten/af te stemmen, maar ze hoeven geen verantwoording
  voor de achterban te dragen.
 • het opgestelde advies van de klankbordgroep kan een vertegenwoordiger van de
  klankbordgroep aan de raad presenteren.

De adviezen van de klankbordgroep zijn zwaarwegende adviezen maar de inbreng is niet
bindend bij de besluitvorming. Als adviezen van de klankbordgroep niet overgenomen
worden, wordt vermeld wat hiervoor de reden is.

Leden van de klankbordgroep, de gemeente en ontwikkelaars zijn open, eerlijk en
transparant. De gemeente zorgt voor een goede communicatie met de klankbordgroep.
De samenstelling van de klankbordgroep wordt bekend gemaakt aan alle inwoners.

Wie zitten er in de klankbordgroep?

De klankbordgroep moet een goede afspiegelingen zijn van de gemeenschap van
Venhuizen-Hem. Daarnaast geldt dat ook direct omwonenden en direct belanghebbenden
daarin deelnemen.

De klankbordgroep Centrum-West Venhuizen bestaat uit 12 personen:

 • omwonenden Centrum-West, 6 personen (2x noord, 2x oost, 2x zuid)
 • inwoners, 2 personen
 • vertegenwoordigers van de 3 allianties Centrumplan, Wonen voor ouderen en
  Jongerenwoningen (1 per alliantie)
 • ondernemers, 1 persoon

Planning

Vaststelling Omgevingsplan en Stedenbouwkundig planEind 2023
3e en 4e bijeenkomst klankbordgroep3e kwartaal 2023
Vaststelling Masterplan4e kwartaal 2022
2e bijeenkomst klankbordgroep3e kwartaal 2022
Vaststelling Programma van uitgangspunten (PvU)2e kwartaal 2022
1e bijeenkomst klankbordgroepapril/mei 2022
Oproep aanmelden klankbordgroep Centrum-West
Venhuizen
feb/maart 2022