Centrum-West Venhuizen

Tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg in Venhuizen komt een nieuwe woonwijk.

Venhuizen Centrum-West is aangewezen als de eerstvolgende grootschalige woningbouwuitbreiding in het dorp. De eerste stappen worden gezet voor een woningbouwplan met ongeveer 200 tot 250 woningen. Het gaat om het gebied ten westen van het Twijver, tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg.

Ambities Centrum-West Venhuizen

Voor Centrum-West Venhuizen is een ambitiedocument gemaakt. Daarin staan op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld voor:

  • duurzaamheid
  • verkeer
  • de ontsluiting van het gebied
  • de verbinding met voorzieningen zoals de school en het dorpshuis
  • de aansluiting op wat karakteristiek is voor Venhuizen.

Dit ambitiedocument heeft de gemeente opgesteld in overleg met de ontwikkelaars en stakeholders, zoals de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Mening inwoners

Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden konden hun ideeën en reacties inbrengen tijdens de informatiebijeenkomst op 8 maart 2022 en op de website Samen Drechterland. Daarna is het definitieve ambitiedocument vastgesteld.

plattegrond bouwplan in concept

Klankbordgroep

De gemeente hoort graag wat inwoners belangrijk vinden bij de uitwerking van de ambities in de volgende fasen van de woningbouwontwikkeling. Na de informatiebijeenkomst van 8 maart 2022 konden inwoners zich aanmelden voor een klankbordgroep. Uit de aanmeldingen zijn 12 personen gekozen voor de klankbordgroep Centrum-West Venhuizen.

Meer informatie over Centrum-West Venhuizen staat op Samen Drechterland.