MFA Schellinkhout

In Schellinkhout komt op de dorpshuislocatie een Multifunctionele accommodatie (MFA). De Vitale dorpen-alliantie “Wonen” en “Dorpsfuncties”, toekomstige gebruikers en omwonenden dachten mee bij de schetsplannen voor de MFA.

Wat gaat er gebeuren?

Op de dorpshuislocatie komt een MFA met daarin:

 • dorpshuis ‘De Dregt’
 • dorpszaal (gymzaal)
 • basisschool Jan Luyken
 • kinderdagverblijf (KDV) ‘Berend Botje’

Daarnaast komt er een gemeenschappelijke buitenruimte (schoolplein en dorpsplein) en een nieuw sportveld. Als de MFA gereed is, bouwen we uiteindelijk nog 10 appartementen op deze locatie.

Sfeerimpressie van de MFA

Benieuwd hoe de nieuw MFA er uit komt te zien? Bekijk dan onderstaand filmpje:

Ook kunt u sfeerbeelden van het nieuwe gebouw bekijken:

Vragen

Voor vragen over de MFA Schellinkhout kunt u contact opnemen met Carlo Heilig via 
0228 –352 352 of gemeente@drechterland.nl.

De ontwikkeling van de plannen voor dorpshuis De Dregt, is onder te verdelen in een aantal fases. De eerste stap is gezet in 2016 en de laatste fase zal worden afgerond in 2025. Wat is er tot nu toe gebeurd?

Initiatieffase ontwikkeling dorpshuis (2016 – 2019)

Als start van de ontwikkeling van het dorpshuis is een dorpsplan voor Schellinkhout opgesteld. Hierin is een stedenbouwkundige visie en een programma van eisen geformuleerd die de basis vormen voor de uitgangspunten van de ontwikkeling van het dorpshuis, de school en de gymzaal.

Initiatieffase ontwikkeling MFA Schellinkhout (2019 – 2020)

Er is een ruimtelijk- en functioneel Programma van Eisen opgesteld. Hieruit volgde een relatieschema en een vlekkenplan, dat de basis vormt voor het ontwerp van de MFA. De bestaande situatie is in kaart gebracht en er is een situatietekening gemaakt met daarin een schetsontwerp van de begane grond.

Een beeldkwaliteitsplan is opgesteld waarbinnen het ontwerp moet passen en waarmee een architect aan het werk kan. Tot slot heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling van het dorpscentrum Schellinkhout.

Ontwerp- en contractfase MFA Schellinkhout (2020 – 2021)

Eind 2020 is het Plan van Aanpak afgestemd en goedgekeurd. Vervolgens is middels een architectenselectie een ontwerp geselecteerd dat het beste aansluit bij het vastgestelde programma van eisen en de visie op de MFA.

TBE-ZA architecten gaat het verdere ontwerptraject opzetten. Scope Bouwmanagement is gecontracteerd als bouw- en procesmanager.
De kavel van de Dorpsstraat 109 ligt in een beschermde landschappelijke omgeving. Daarom is het noodzakelijk de nieuwbouwplannen voor te leggen aan de Provincie Noord-Holland. Deze toetsen het ontwerp aan het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en zullen goedkeuring geven op de voorgenomen bouwplannen.

Het bouwen van de MFA gebeurt in fasen. De gemeente verwacht dat de MFA in 2025 klaar is. Maar voordat het zover is, worden er nog verschillende stappen gezet:

 1. Tijdelijke schoolgebouw op de plek voor het nieuwe sportveld
 2. Sloop bassischool
 3. Start bouw nieuwe MFA
 4. Na oplevering van de MFA aanleggen en inrichten terrein rondom de MFA
 5. Als dit gereed is kunnen de basisschool, kinderopvang en gebruikers van het huidige dorpshuis en gymzaal de nieuwe MFA in gebruik nemen
 6. Aanleg sportveld en sloop huidige dorpshuis/gymzaal
 7. Aanleg algemene terreininrichting
 8. Bouw 10 appartementen en bijbehorende terreininrichting

Er is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp en er zijn externe adviseurs aangeschoven om het gebouw uit te kunnen werken op gebied van de constructie en installatietechniek. In 2022 wordt er ook een toetsing aan de eisen van welstand voorbereid, en zal de architect zijn ontwerp verdedigen voor de welstandscommissie. Daarna volgt de aanvraag van de omgevingsvergunning en in de tweede helft van het jaar zal er een aannemer geselecteerd worden voor de bouwwerkzaamheden.

Het schetsontwerp van de MFA Schellinkhout is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Tegelijkertijd is ook een raming van de bouwkosten opgesteld. Hieruit kwam naar voren dat de bouw van de MFA meer gaat kosten dan vooraf werd gedacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een forse stijging van de bouwkosten. Daarnaast staan in het ontwerp extra voorzieningen om de de onderwijskundige functionaliteit van het gebouw te verbeteren.

Besluit extra budget

Door de overschrijding van de bouwkosten, is op 24 oktober 2022 een voorstel aan de
gemeenteraad gedaan voor extra budget. Tegelijkertijd is het Voorlopig Ontwerp van de MFA
gepresenteerd. De gemeenteraad heeft tijdens deze vergadering besloten een extra budget
beschikbaar te stellen van € 1.383.000, onder het voorbehoud dat stichting openbaar onderwijs
Present een aanvullende bijdrage beschikbaar stelt.

Zowel Present als Berend Botje Kinderopvang is bereid is de gevraagde aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen.

Informatieavond

Op donderdag 2 februari 2023 was er een inloopbijeenkomst in dorpshuis De Dregt. Tijdens deze bijeenkomst was het Voorlopig Ontwerp te zien en vragen konden er vragen worden gesteld.

Planning

Wat Wanneer
Start aanbesteding aannemer 2e kwartaal 2024
Start procedure omgevingsvergunning (vergunning is ingediend)2e kwartaal 2024
Start eerste sloopwerkzaamheden2e kwartaal 2024
Gunning en start bouwvoorbereiding aannemer3e kwartaal 2024
Start bouwwerkzaamheden1e kwartaal 2025
Oplevering MFA2e kwartaal 2026

Aanmelden nieuwsbrief