Subsidie gemeentelijke monumenten

Er is jaarlijks een subsidie beschikbaar voor restauratie en onderhoud van gemeentelijke monumenten. Dit kan alleen voor de zogenaamde instandhoudingskosten. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden voor het instandhouden van het monument.

Per kalenderjaar is dit € 10.000,-. De aanvragen worden verwerkt in volgorde van ontvangst. Wanneer de pot leeg is, is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen.

De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.500,-. Voor schilderwerk is alleen subsidie mogelijk voor de materiaalkosten (verf, stopverf, ..) waarbij de gemeentelijke bijdrage gelijk is aan 50% van die kosten. Er is geen minimumbedrag, zodat ook kleine reparaties en onderhoud voor subsidie in aanmerking komen.

Een subsidiebijdrage moet van tevoren worden aangevraagd. Als er met het uitvoeren van de werkzaamheden is begonnen voordat het college een besluit heeft genomen over de subsidieaanvraag zal deze worden geweigerd. Voor de volledige tekst van deze regeling kunt u op deze pagina de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Drechterland inzien.

 

 

U wordt gevraagd documenten mee te sturen met uw subsidieaanvraag. Deze documenten kunt u in het formulier uploaden. Het is wel handig om de volgende documenten alvast klaar te zetten:

  • een gespecificeerde begroting of offerte van de kosten
  • tekeningen schaal 1:100 met daarop zowel de bestaande als de te realiseren toestand of fotomateriaal van de uit te voeren werkzaamheden
  • een verklaring waaruit blijkt dat het monument verzekerd is voor al dan niet gedeeltelijke herbouw in het geval van calamiteiten

U hebt een omgevingsvergunning nodig als u uw monument wilt restaureren of verbouwen.

Voor het digitaal doorgeven van de gereedmelding heeft u een rekening en betalingsbewijs nodig van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze moet als bijlage worden toegevoegd aan de gereedmelding.

Doorgeven gereedmelding