Alcoholvergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

  • bij verstrekking van  alcoholhoudende drank in een openbare inrichting (inclusief terras)
  • maak tijdig een afspraak om uw plannen met ons te bespreken
  • vraag ons welke formulieren u nodig heeft voor uw aanvraag

Let op: Start u een horecabedrijf? In bijna alle gevallen heeft u naast een alcoholvergunning ook een exploitatievergunning nodig.

  • Alcoholvergunning € 194,75

  • Ontheffing art. 35 Alcoholwet € 26,05

.

U maakt hiervoor een afspraak of neemt telefonisch contact op via:(0228) 352 352 of 140228

U kunt een alcoholvergunning aanvragen voor: 

Uw inrichting moet voldoen aan inrichtingseisen, deze zijn te vinden in het Besluit eisen inrichtingen Alcoholwet, zie wetten.overheid.nl

Ook worden er eisen gesteld aan de eigenaar en leidinggevenden.

Bij aanvraag van een exploitatievergunning en/of alcoholvergunning moet u waarschijnlijk het  Bibob-vragenformulier invullen (op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur stellen wij u vragen gaan over onder andere de financiering, de organisatie en de betrokken (rechts)personen). De volgende stappen worden dan genomen:

  1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  2. Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  3. Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3. Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren. Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.

Bibob vragenformulier

 

U dient een verzoek tot wijziging in. Hiervoor gebruikt u 

Formulier melding wijziging leidinggevende Drechterland (pdf 176,61 kb)

U vraagt opnieuw een alcoholvergunning aan.