Centrumplan Venhuizen

Om Venhuizen vitaal en aantrekkelijk te houden is het nodig het centrum van Venhuizen anders in te richten. Daarom hebben we een visie gemaakt voor het totale centrumgebied van Venhuizen. Belangrijke onderdelen zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en het Skitteljacht. De visie geeft de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum. De gemeenteraad stelde de centrumvisie in juni 2017 vast.

Het Centrumplan Venhuizen is ook in het Vitale dorpen traject meegenomen. Inwoners dachten mee op verschillende bijeenkomsten over een nieuwe invulling van het centrum. Een aantal inwoners vormde samen 3 allianties:

 • Centrumplan Venhuizen
 • Wonen voor ouderen 
 • Jongerenhuisvesting
Gebied rondom gemeentehuis Venhuizen

Start uitvoering Centrumplan

Verkoop stolp gemeentehuis Venhuizen

Op 4 december 2020 is de stolp van het voormalige gemeentehuis verkocht. Een eerste stap in de uitvoering van het Centrumplan. In het pand komen de Regiobank en de Tandartsenpraktijk Drechterland.  Deze invulling geeft het pand een toegevoegde waarde aan het centrum van Venhuizen.  Dat was een van de voorwaarden voor verkoop van de stolp.

Een commissie heeft het plan van de kopers beoordeeld. Deze commissie bestond uit een afgevaardigde namens de ondernemers in Venhuizen, een lid van de klankbordgroep Voormalige gemeentehuislocatie en medewerkers van de gemeente.

Herontwikkeling gemeentehuislocatie Venhuizen

DRN Vastgoedontwikkeling heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwikkelen van een woningbouwplan op het terrein achter de stolp van het voormalige gemeentehuis.

 • Op 22 april 2021 is de opdracht voor woningbouw voorlopig gegund aan DRN.
 • College vraagt de gemeenteraad deze gunning op 31 mei 2021 te bekrachtigen.  

Op basis van een programma van eisen en ontwikkelkader voor de gemeentehuislocatie heeft DRN het beste ontwerp met bijbehorend bod voor de grond uitgebracht.  Na het tekenen van de koop- en realisatieovereenkomst maakt DRN het stedenbouwkundigplan.

Klankbordgroep

 • Voor de herontwikkeling is in mei 2020 een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit 11 inwoners. 
 • Ook de allianties Jongerenwoningen en Wonen voor ouderen zijn vertegenwoordigd. 
 • Leden klankbordgroep maakten met een bouwpakket situaties die het beste passen op het gemeentehuisterrein. 
 • De gemeente beoordeelde en besprak de resultaten met de klankbordgroep.
 • De voorkeursvariant is besproken met de gemeenteraad
 • Vervolgens is met input van de klankbordgroep het ontwikkelkader voor de gemeentehuislocatie opgesteld.
 • 2 leden van de klankbordgroep zaten in de beoordelingscommissie voor de aanbesteding van woningbouw op de gemeentehuislocatie.

Visie Centrumplan Venhuizen

De alliantie Centrumplan en de gemeente hebben samen met een stedenbouwkundig bureau de visie voor het centrum gemaakt aan de hand van vragen en ideeën van inwoners. De andere allianties en belangrijke partijen zoals de woningbouwverenigingen, ondernemers, de kerk en andere belanghebbenden hebben hun input gegeven.

Uitwerking visie

In het 2e halfjaar van 2017 onderzocht een bureau welke onderdelen van de visie uitvoerbaar zijn. Ook is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Venhuizen en Hem. Om het Centrumplan uit te voeren zijn investeringen nodig. We hebben gesprekken gevoerd met een mogelijke partner die met de gemeente wil samenwerken en wil investeren in het dorp. Het lukte niet om met elkaar een overeenkomst te sluiten. Hierdoor is de ontwikkeling minder snel gegaan dan wij voor ogen hadden.

Ontwikkeling gaat door

Om niet nog meer tijd te verliezen, zijn er gesprekken gestart met de belanghebbenden in het centrumgebied. In maart 2018 en februari 2019 bespraken we met de leden van de Vitale dorpen-allianties Centrumplan, Woningen voor ouderen en Jongerenhuisvesting de voortgang van het plan. 

Plan van aanpak uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Plan van aanpak uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen’ vastgesteld. Het plan van aanpak gaat over het uitwerken van de totale ontwikkeling van het centrum inclusief de deelprojecten:

 • herontwikkeling Skitteljacht
 • herontwikkeling gemeentehuislocatie in combinatie met het perceel achter de Roode Leeuw voor onder andere woningbouw

Skitteljacht

Het Skitteljacht is ingericht met extra lokalen voor de Jozefschool.

Gemeentehuislocatie en grond achter Roode Leeuw: plan ‘t Weijver

Deze locatie is bestemd voor nieuwe woningen. Het plan om deze locatie opnieuw in te richten noemen we voorlopig ‘Herontwikkeling woningbouwlocatie ’t Weijver’. Op een later moment willen we samen met de bewoners een nieuwe naam bedenken.

Bewonersavond

Op 27 juni 2019 en 6 november 2019 hielden wij voor bewoners uit de buurt van het gemeentehuis een bijeenkomst over de invulling van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis, achter Tuinstraat 3-5 en achter de Roode Leeuw. De bewonersavond leverde veel reacties op. Deze reacties hebben we betrokken bij het programma van eisen voor de ontwikkeling van het gebied. Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het Programma van eisen ‘t Weijver vast.

Meer weten? Download het Programma van eisen met daarin een bijlage met onze antwoorden op de reacties en het verslag van de bewonersavond.


Volgende stap: stedenbouwkundig plan

Het plan dat volgt na het programma van eisen is het stedenbouwkundig plan: waar komen woningen, straten, openbaar groen. Het opstellen van het stedenbouwkundig plan doen we in overleg met de omwonenden en de allianties. Vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal plaatsvinden in het 3e kwartaal van 2021.

Klankbordgroep

Voordat we gaan bouwen moeten we nog een aantal fasen doorlopen. In het verslag met onze bevindingen van de bewonersavond leest u welke plannen we daarvoor nog maken. Daarbij betrekken we ook onze inwoners. In mei 2020 is de klankbordgroep gestart waaraan 9 inwoners en 2 leden van de allianties deelnemen.