Centrumplan Venhuizen en De Fruittuin

Om Venhuizen vitaal en aantrekkelijk te houden is het nodig het centrum van Venhuizen anders in te richten. Daarom hebben we een visie gemaakt voor het totale centrumgebied van Venhuizen. 

Om Venhuizen vitaal en aantrekkelijk te houden is het nodig het centrum van Venhuizen anders in te richten. Daarom is er een visie gemaakt voor het totale centrumgebied van Venhuizen. Belangrijke onderdelen zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en het Skitteljacht. De visie geeft de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het centrum. De gemeenteraad stelde de centrumvisie in juni 2017 vast.

Achter de stolp van het voormalige gemeentehuis komt het nieuwe woningbouwplan De Fruittuin.

tekening van huizen met groen

Het Centrumplan Venhuizen is ook in het Vitale dorpen traject meegenomen. Inwoners dachten mee op verschillende bijeenkomsten over een nieuwe invulling van het centrum. Een aantal inwoners vormde samen 3 allianties:

 • Centrumplan Venhuizen
 • Wonen voor ouderen 
 • Jongerenhuisvesting

Op 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Plan van aanpak uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen’ vastgesteld. Het plan van aanpak gaat over het uitwerken van de totale ontwikkeling van het centrum inclusief de deelprojecten:

 • herontwikkeling Skitteljacht
 • herontwikkeling gemeentehuislocatie

Skitteljacht

Het Skitteljacht is ingericht met extra lokalen voor de Jozefschool.

Gemeentehuislocatie plan De Fruittuin

Deze locatie is bestemd voor nieuwe woningen. De voorlopig naam ‘Herontwikkeling woningbouwlocatie ’t Weijver’ is gewijzigd in De Fruittuin.

De alliantie Centrumplan en de gemeente hebben samen met een stedenbouwkundig bureau de visie voor het centrum gemaakt aan de hand van vragen en ideeën van inwoners. De andere allianties en belangrijke partijen zoals de woningbouwverenigingen, ondernemers, de kerk en andere belanghebbenden hebben hun input gegeven.

Uitwerking visie

In het 2e halfjaar van 2017 onderzocht een bureau welke onderdelen van de visie uitvoerbaar zijn. Ook is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Venhuizen en Hem. Om het Centrumplan uit te voeren zijn investeringen nodig. We hebben gesprekken gevoerd met een mogelijke partner die met de gemeente wil samenwerken en wil investeren in het dorp. Het lukte niet om met elkaar een overeenkomst te sluiten. Hierdoor is de ontwikkeling minder snel gegaan dan wij voor ogen hadden.

De gemeentehuislocatie in Venhuizen bestaat uit de stolp van het voormalige gemeentehuis met het aangrenzende gebouw en het terrein dat daarachter ligt. De stolp is eind 2020 verkocht aan de Regiobank en Tandartspraktijk Drechterland. De rest van het gebouw wordt gesloopt en is met het achterliggende terrein bestemd voor de 18 starters- en seniorenwoningen.

DRN Vastgoedontwikkeling uit Zwaag heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwikkelen van een woningbouwplan op het terrein achter de stolp van het voormalige gemeentehuis. Op basis van een programma van eisen en ontwikkelkader voor de gemeentehuislocatie heeft DRN het beste ontwerp met bijbehorend bod voor de grond uitgebracht.  Na het tekenen van de koop- en realisatieovereenkomst maakt DRN het stedenbouwkundigplan.

Na het tekenen van de koop- en realisatieovereenkomst heeft DRN het stedenbouwkundigplan gemaakt. Het plan is gemaakt op basis van het programma van eisen. In het stedenbouwkundig plan staat waar woningen, straten en openbaar groen komen.

Ben je geïnteresseerd in het plan? Schrijf je in via de website Wonen in de Fruittuin

Op 27 juni 2019 en 6 november 2019 hielden wij voor bewoners uit de buurt van het gemeentehuis een bijeenkomst over de invulling van het gebied rondom het voormalige gemeentehuis, achter Tuinstraat 3-5 en achter de Roode Leeuw. De bewonersavond leverde veel reacties op. Deze reacties hebben we betrokken bij het programma van eisen voor de ontwikkeling van het gebied. Op 16 december 2019 stelde de gemeenteraad het Programma van eisen ‘t Weijver vast.

Meer weten? Download het Programma van eisen met daarin een bijlage met onze antwoorden op de reacties en het verslag van de bewonersavond.

Verslag bewonersavond 27 juni 2019 (pdf, 586 kb)

Reacties bewonersavond 27 juni 2019 (pdf, 412 kb)

Met de inbreng van de klankbordgroep en de bevindingen van de bewonersavond is een plan gemaakt voor de invulling van de gemeentehuislocatie:

 • de klankbordgroep bestaat uit 11 inwoners
 • de allianties Jongerenwoningen en Wonen voor ouderen zijn daarin vertegenwoordigd
 • leden klankbordgroep maakten met een bouwpakket situaties die het beste passen op het gemeentehuisterrein
 • de gemeente beoordeelde en besprak de resultaten met de klankbordgroep
 • de voorkeursvariant is besproken met de gemeenteraad
 • vervolgens is met input van de klankbordgroep het ontwikkelkader voor de gemeentehuislocatie opgesteld
 • 2 leden van de klankbordgroep zaten in de beoordelingscommissie voor de aanbesteding van woningbouw op de gemeentehuislocatie

Downloads

Links

Planning

WatWanneer
nieuwe bestemmingsplan vastgesteld21 maart 2023
aanvraag omgevingsvergunning ingediend15 december 2023
1e paal2e helft 2024
oplevering woningenzomer 2025