Hoe is het plan tot stand gekomen?

De ontwikkeling van de plannen voor dorpshuis De Dregt, is onder te verdelen in een aantal fases. De eerste stap is gezet in 2016 en de laatste fase zal worden afgerond in 2024. Wat is er tot nu toe gebeurd?

Initiatieffase ontwikkeling dorpshuis (2016 – 2019)

Als start van de ontwikkeling van het dorpshuis is een dorpsplan voor Schellinkhout opgesteld. Hierin is een stedenbouwkundige visie en een programma van eisen geformuleerd die de basis vormen voor de uitgangspunten van de ontwikkeling van het dorpshuis, de school en de gymzaal.

Initiatieffase ontwikkeling MFA Schellinkhout (2019 – 2020)

Er is een ruimtelijk- en functioneel Programma van Eisen opgesteld. Hieruit volgde een relatieschema en een vlekkenplan, dat de basis vormt voor het ontwerp van de MFA. De bestaande situatie is in kaart gebracht en er is een situatietekening gemaakt met daarin een schetsontwerp van de begane grond.

Een beeldkwaliteitsplan is opgesteld waarbinnen het ontwerp moet passen en waarmee een architect aan het werk kan. Tot slot heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling van het dorpscentrum Schellinkhout.

Ontwerp- en contractfase MFA Schellinkhout (2020 – 2021)

Eind 2020 is het Plan van Aanpak afgestemd en goedgekeurd. Vervolgens is middels een architectenselectie een ontwerp geselecteerd dat het beste aansluit bij het vastgestelde programma van eisen en de visie op de MFA.

TBE-ZA architecten gaat het verdere ontwerptraject opzetten. Scope Bouwmanagement is gecontracteerd als bouw- en procesmanager.
De kavel van de Dorpsstraat 109 ligt in een beschermde landschappelijke omgeving. Daarom is het noodzakelijk de nieuwbouwplannen voor te leggen aan de Provincie Noord-Holland. Deze toetsen het ontwerp aan het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) en zullen goedkeuring geven op de voorgenomen bouwplannen.

Vervolgtraject (2022 en verder)

Er is gestart met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp en er zijn externe adviseurs aangeschoven om het gebouw uit te kunnen werken op gebied van de constructie en installatietechniek. In 2022 wordt er ook een toetsing aan de eisen van welstand voorbereid, en zal de architect zijn ontwerp verdedigen voor de welstandscommissie. Daarna volgt de aanvraag van de omgevingsvergunning en in de tweede helft van het jaar zal er een aannemer geselecteerd worden voor de bouwwerkzaamheden.

Planning

De planning voor de Multifunctionele accommodatie ziet er als volgt uit:

WatWanneer
Schetsontwerp vastgesteld        november 2021
Uitwerking voorlopig ontwerp1e kwartaal 2022
Uitwerking definitief ontwerp2e kwartaal 2022
Aanbesteding aannemer 2022start 3e kwartaal 2022
Procedure bestemmingsplan 2022 start 3e kwartaal 2022
Start sloop / bouw2023
Oplevering2024