Woningbouw sportvelden Schellinkhout

In Schellinkhout is de gemeente Drechterland van plan om op de voormalige sportvelden woningen te realiseren. Met als doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen.

De gemeente heeft dit plan verder opgepakt en is er bij omwonenden meer informatie opgehaald. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden bij de verdere gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van inrichting, afstand tot bestaande bebouwing, privacy en doorzichten.

Begin 2023 zijn de aanpassingen naar aanleiding van de diverse onderzoeken verwerkt. Vervolgens is in juni 2023 een bewonersavond georganiseerd. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Naar verwachting kan het college het definitieve plan in het najaar van 2023 aan de gemeenteraad aanbieden.

Na de inloopavond in mei 2023 zijn er nog diverse vervolgonderzoeken gedaan door de gemeente. Bijvoorbeeld over de verkeersafwikkelingen van het bouwverkeer en het verkeer van toekomstige bewoners, het waterniveau (in verband met eventuele benodigde ophoging van de grond), de molenbiotoop, de spuitzones en de aankoop van naastgelegen grond. De benodigde onderzoeken en gesprekken hebben een wijziging in de planning tot gevolg gehad.

Vanuit Vitale dorpen, een project van de gemeente Drechterland waar inwoners samen met de gemeente dorpsplannen hebben gemaakt, hebben een aantal betrokken inwoners uit Schellinkhout een plan bedacht voor het oude voetbalveld in Schellinkhout. Het doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen.

Vervolgens is in juni 2020 is een raadsbesluit genomen over de herontwikkeling van de sportvelden in Schellinkhout.

Nieuwe aanvullende informatie en beleidswijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het raadsbesluit over de herontwikkeling van de sportvelden niet langer uitvoerbaar bleek. Daarom was het noodzakelijk om het voorgenomen ontwerp op deze locatie te herzien. Op 24 januari 2022 is er een nieuw stedenbouwkundig concept voorgelegd aan de raad. Dit raadsbesluit is aangenomen.

Raadsbesluit Woningbouwontwikkeling sportvelden Schellinkhout (pdf, 506 kb)

Na het raadsbesluit heeft er overleg plaatsgevonden met verschillende partijen, waaronder het CPO Schellinkhout en de woonalliantie Schellinkhout over de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Ook zijn er gesprekken gevoerd met direct omwonenden, woningbouwcorporatie de Woonschakel en lokale overheden.

In mei 2022 heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden. Tijdens deze avond is het onderstaand ontwerp gedeeld. Hierin is onder andere het aantal en type woningen te zien. Daarnaast is ook informatie over de invulling van het groen, het verloop van de bestemmingsprocedure en de verkeersafwikkeling gedeeld. Ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Schellinkhout (CPO) en woningbouwcoöperatie de Woonschakel waren tijdens de avond aanwezig voor vragen.

Op dinsdagavond 8 juni 2023 was er een inloopavond. Doel van deze avond was om inwoners en ander geïnteresseerden bij te praten over de plannen voor woningbouw op de sportvelden in Schellinkhout. Tijdens de avond is er geen algemene presentatie gegeven, maar zijn de laatste plannen tentoongesteld en was er ruimte om vragen te stellen. Vragen gingen o.a. over het openbaar groen, de zicht op de dijk en de afwikkeling van het (bouw)verkeer.

inwoners kijken naar de plannen

Planning

WatWanneer
Stedenbouwkundig concept in raadJanuari 2022
Avond omwonendenJuni 2022
Diverse onderzoeken
en raadpleging diverse instanties
2e/4e kwartaal 2022
Stedenbouwkundig
plan in raad
3e kwartaal 2023
Verwachte start bouw2024
Verwachte oplevering2025-2026
Afronden openbare
ruimte
2027