Woningbouw sportvelden Schellinkhout

In Schellinkhout is de gemeente Drechterland van plan om op de voormalige sportvelden woningen te realiseren. Met als doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen.

De gemeente heeft dit plan verder opgepakt bij omwonenden meer informatie opgehaald. Hierbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden bij de verdere gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van inrichting, afstand tot bestaande bebouwing, privacy en doorzichten.

Begin 2023 zijn de aanpassingen na diverse onderzoeken verwerkt. Vervolgens vond in juni 2023 een bewonersavond plaats. De gemeenteraad heeft in oktober 2023 het stedenbouwkundig plan vastgesteld.

Procedure bestemmingsplan

In december 2023 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het plan lag tot half februari 2024 ter inzage. Daarop zijn zienswijzen binnengekomen. Deze worden aan de gemeenteraad ter beoordeling voorgelegd. Als de raad het bestemmingsplan vaststelt en er geen bezwaar en beroep volgt, start de voorbereiding voor de bouw van de woningen.

Bouw woningen

De bouw begint naar verwachting in 2026 en de laatste woningen worden in 2028 opgeleverd. Dan richten we ook de openbare ruimte in.

plattegrond met bouwtekening

Na de inloopavond in mei 2023 zijn er nog diverse vervolgonderzoeken gedaan door de gemeente. Bijvoorbeeld over de verkeersafwikkelingen van het bouwverkeer en het verkeer van toekomstige bewoners, het waterniveau (in verband met eventuele benodigde ophoging van de grond), de molenbiotoop, de spuitzones en de aankoop van naastgelegen grond. De benodigde onderzoeken en gesprekken hebben een wijziging in de planning tot gevolg gehad.

Vanuit Vitale dorpen, een project van de gemeente Drechterland waar inwoners samen met de gemeente dorpsplannen hebben gemaakt, hebben een aantal betrokken inwoners uit Schellinkhout een plan bedacht voor het oude voetbalveld in Schellinkhout. Het doel: betaalbare woningen voor eigen jeugd en de mogelijkheid voor ouderen om kleiner te wonen.

Vervolgens is in juni 2020 is een raadsbesluit genomen over de herontwikkeling van de sportvelden in Schellinkhout.

Nieuwe aanvullende informatie en beleidswijzigingen hebben ervoor gezorgd dat het raadsbesluit over de herontwikkeling van de sportvelden niet langer uitvoerbaar bleek. Daarom was het noodzakelijk om het voorgenomen ontwerp op deze locatie te herzien. Op 24 januari 2022 is er een nieuw stedenbouwkundig concept voorgelegd aan de raad. Dit raadsbesluit is aangenomen.

Raadsbesluit Woningbouwontwikkeling sportvelden Schellinkhout (pdf, 506 kb)

Na het raadsbesluit heeft er overleg plaatsgevonden met verschillende partijen, waaronder het CPO Schellinkhout en de woonalliantie Schellinkhout over de uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp. Ook zijn er gesprekken gevoerd met direct omwonenden, woningbouwcorporatie de Woonschakel en lokale overheden.

In mei 2022 heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor omwonenden. Tijdens deze avond is het onderstaand ontwerp gedeeld. Hierin is onder andere het aantal en type woningen te zien. Daarnaast is ook informatie over de invulling van het groen, het verloop van de bestemmingsprocedure en de verkeersafwikkeling gedeeld. Ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Schellinkhout (CPO) en woningbouwcoöperatie de Woonschakel waren tijdens de avond aanwezig voor vragen.

Op dinsdagavond 8 juni 2023 was er een inloopavond. Doel van deze avond was om inwoners en ander geïnteresseerden bij te praten over de plannen voor woningbouw op de sportvelden in Schellinkhout. Tijdens de avond is er geen algemene presentatie gegeven, maar zijn de laatste plannen tentoongesteld en was er ruimte om vragen te stellen. Vragen gingen o.a. over het openbaar groen, de zicht op de dijk en de afwikkeling van het (bouw)verkeer.

inwoners kijken naar de plannen

Wat zijn de uitgangspunten Beeld Kwaliteitsplan (BKP)?

De besproken uitgangspunten uit 2020, worden als leidraad gehanteerd voor een nieuw op te stellen stedenbouwkundig plan.

Wat zijn de gevolgen voor de ijsbaan?

Het uitgangspunt is vanaf het begin geweest om de ijsbaan te behouden.

Wat zijn de gevolgen voor het aangrenzend groen?

Omdat Havenweg moet worden verbreed en verhoogd kan er worden nagedacht over een meer
efficiënte gebiedsindeling (met het uitgangspunt om woningen op de dijk te richten). Dit en de wens om naast een mooi gebied ook zo veel mogelijk woningen te ontwikkelen is er besloten de plangrens in het verlengde van het parkeerterrein met skatebaan uit te breiden. Groen wordt in een grote diversiteit in het nieuwe plan teruggeplaatst

Vanwege de ondergrondse waterstanden is ophoging van de grond noodzakelijk. Er is een adviesbureau ingeschakeld om dit uit te rekenen. Het gemeentelijk uitgangspunt is om het gebied minimaal op te hogen.

Waarom is de voorgevel gericht op de dijk?

De West-Friese omringdijk is onderdeel van een zeer karakteristiek en waardevol cultuurhistorisch element van West-Friesland. Zicht op de dijk en vanaf de dijk op het dorp wordt als waardevol beschreven in de provinciale leidraad. Het is een kans voor Schellinkhout om zich aan de dijk te profileren. Andersom kunnen nieuwe bewoners en bezoekers naar de dijk uitkijken. Hiermee wordt een waardevolle dijk aan het dorp gekoppeld en niet weggestopt.

Komt er ook speelruimte?

In het plan is er ruimte gereserveerd voor een speelplek. De uitwerking hiervan wordt samen met de toekomstige bewoners afgestemd.

Hoe is de aansluiting met de dijk?

De aansluiting met de dijk is na het raadsbesluit gewijzigd. Er is besloten om dit op dezelfde wijze als in Venhuizen, met een trap, uit te voeren.

Is er verkeersoverlast tijdens de bouw?

Helaas ontkomen we er niet aan dat er tijdelijk bouwverkeer door Schellinkhout zal rijden. Tijdens de bouwperiode zal dit zorgen voor enige overlast in de directe omgeving. De gemeente zal in
samenwerking met de aannemer proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom wordt er bij de aanbesteding extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Bij aanvang van werkzaamheden zullen bewoners tijdig worden geïnformeerd.

Het verkeer van en naar de woningen wordt via de Havenweg afgewikkeld, in noordelijke of zuidelijke richting naar de Dorpsweg of Wester Meeweg. Er is gekeken naar het aantal extra verkeersbewegingen die hierdoor worden veroorzaakt. Relatief gezien is dit voor een dorp als
Schellinkhout een flinke toename, maar valt binnen de voorgeschreven normen.

Wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid?

Er is rekening gehouden met een inrichting waar kinderen veilig op straat kunnen spelen. Merendeel van de wegen worden erfachtige ingericht (30 km/u zone), vriendelijk voor fietsers en voetgangers, en waar de auto’s te gast zijn.
Tijdelijke afsluiting van het bestaande parkeerterrein
Er wordt momenteel een uitgebreide enquête uitgevoerd, wegens overlast die wordt ervaren.

Planning

WatWanneer
Stedenbouwkundig concept in raadJanuari 2022
Avond omwonendenJuni 2022
Diverse onderzoeken
en raadpleging diverse instanties
2e/4e kwartaal 2022
Stedenbouwkundig
plan in raad
3e kwartaal 2023
Voorbereiding (o.a. bestemmingsplan en inrichtingsplan)2024
Bouwrijp maken2025
Uitgifte kavels2025
Verwachte start bouw2026
Verwachte oplevering2026-2028
Afronden openbare
ruimte
2028