Wat doet de gemeenteraad?

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Leden van de gemeenteraad zijn gekozen burgers. Samen met het college van burgemeesters en wethouders vormen zij het bestuur van de gemeente. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat over het bouwen van een nieuwe sporthal, de gemeentelijke belastingen of het vaststellen van een bestemmingsplan, de gemeenteraad moet hier eerst een besluit over nemen.

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De burgemeester heeft géén stemrecht.

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het college van burgemeester en wethouders, en vertegenwoordigt de inwoners van Drechterland. Om deze rollen goed uit te kunnen voeren heeft de raad een aantal middelen dat hij kan inzetten. De bekendste hiervan zijn moties en amendementen. In het Reglement van orde vindt u een volledig overzicht van alle mogelijkheden.

De raad vertegenwoordigt u als inwoner van Drechterland

De raadsleden zorgen ervoor dat uw stem doorklinkt in het gemeentehuis. Zij moeten dus goed weten wat er leeft. De raadsleden zoeken daarom actief contact met de inwoners van de gemeente. Tijdens de RTG-vergaderingen (rondetafelgesprekken) kunt u meepraten of inspreken over de voorstellen waarover 2 weken later in de raadsvergadering een besluit wordt genomen.

Raadslid zijn is geen baan. Naast hun raadswerk hebben de raadsleden vaak gewoon werk. Zo staan raadsleden midden in de samenleving.

De raad bepaalt het beleid

De raad stelt kaders. Kaders stellen betekent dat de raad de grote lijnen van het beleid van de gemeente bepaalt. De raad geeft via de begroting aan wat het mag kosten. De raad kan het college van B & W richtlijnen meegeven, voordat het college ergens mee aan de slag gaat.

De raad controleert het college van Burgemeester en Wethouders

De raad heeft ook een belangrijke controlerende taak. Het college van B & W bereidt het beleid voor en voert het uit, maar de raad houdt de vinger aan de pols. De raad beoordeelt of het college van B & W het beleid uitvoert in overeenkomst met de wensen van de raad.

Raadsvergaderingen

De openbare raadsvergaderingen zijn de laatste maandag van de maand om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogkarspel. Tijdens deze raadsvergaderingen wordt het debat gevoerd en besluit de raad over de voorstellen van het college.