Bouwen of verbouwen / Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Of heeft u grotere ideeën, bijvoorbeeld voor een leegstaand gebouw, of een braakliggend terrein? Doe altijd eerst een vergunningscheck bij het Omgevingsloket.

Het loket heeft een ingang voor inwoners en bedrijven. Na de check weet u of u een vergunning moet aanvragen of alleen maar een melding hoeft te doen. Als blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan vraagt u deze ook aan via het Omgevingsloket.  

Bij ideeën en initiatieven die voor veranderingen zorgen in de leefomgeving van u en anderen, is het belangrijk dat u voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buurt en/of andere belanghebbenden op de hoogte stelt. Met participatie – informeren, betrekken en input ophalen – wordt uw idee gelijk duidelijk voor anderen en willen anderen misschien wel meedoen en meedenken. Meningen over uw initiatief worden gelijk duidelijk door met elkaar te praten en kan zorgen draagvlak en zelfs voor een nog betere uitwerking van uw initiatief.

Veelgestelde vragen

Op de website Officiële bekendmakingen publiceert de gemeente alle omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd en/of verleend.

In verband met de komst van de Omgevingswet veranderd de werkwijze voor het aanvragen van een (bouw)vergunning.  Wat gaat nog via de huidige ‘oude’ wetgeving en welke aanvragen gaan via de nieuwe wet?

 • Eenvoudige plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (zoals het bouwen van een garage, uitbouw, uitrit, dakkapel, of het kappen van een boom) kan men in de komende periode blijven indienen.
  • plannen die voor 1 januari 2024 zijn ingediend behandelen we volgens de huidige wetgeving
  • plannen die vanaf 1 januari 2024 worden ingediend vallen onder de nieuwe Omgevingswet
  • aanvragen worden gedaan via het Omgevingsloket.
 • Voor complexe plannen is vooraf en tijdens de verdere ontwikkeling meestal al contact met de gemeente. Hiervoor geldt:
  • plannen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is: neem eerst contact op met de gemeente.
  • plannen waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is kosten veel voorbereidingstijd. bestemmingsplannen die vóór 1 september 2023 zijn ingediend worden nog volgens de huidige wetgeving afgewikkeld.
  • voor bestemmingsplannen die na 1 september zijn/worden ingediend geldt: Neem, ook hier, eerst contact op met de gemeente. Vanwege de voorbereidingstijd zijn hiervoor namelijk de regels van de Omgevingswet van belang.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze Tarieventabel Legesverordening op de pagina Leges.

Volg het stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen:

 1. Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.
 2. Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.
 3. Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Voorbeelden

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig? Informatie over de meest voorkomende verbouwingen en bouwplannen.

Een eerste gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis

Ja, maak daarvoor een afspraak. Een gesprek kan 3 uitkomsten hebben:

 • een omgevingsvergunning is niet nodig
 • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u  nodig hebt om een vergunning aan te vragen
 • is het plan in strijd met het bestemmingsplan, dien dan eerst een principeverzoek in.  Zie: Principeverzoek

Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanleggen van een weg
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Aanbrengen van reclame  (zoals een reclamebord)
 • Slopen of verbouwen van een monument
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een  tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Kappen van een monumentale boom
 • Maken van een uitrit
 • Tijdelijk plaatsen van roerende zaken (bijvoorbeeld een container) op of aan de weg

Check of uw plan binnen het bestemmingsplan past op Ruimtelijkeplannen.nl. Blijft het onduidelijk, neem dan contact op met de gemeente.

In de meeste gevallen hoort u binnen 8 weken of u een vergunning krijgt. Deze periode heet de beslistermijn. In de meeste gevallen geldt onder de Omgevingswet de korte voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Overheden kunnen de beslistermijn 1 keer met maximaal 6 weken verlegen. Daar moet de overheid u binnen de beslistermijn van op de hoogte brengen. Voor sommige situaties geldt de uitgebreide procedure. Dan is de beslistermijn 6 maanden. Deze termijn kan de overheid ook met 6 weken verlengen. 

Meer over de beslistermijn leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving

Een omgevingsvergunning voor de activiteit (ver)bouwen moet altijd worden beoordeeld op redelijke eisen van welstand. In de welstandsnota zijn o.a. de volgende criteria opgenomen:

 • de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing
 • de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedebouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen ervan

Bodemonderzoek

 • opvragen via het Bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • vast stellen of de bodemkwaliteit geschikt is
 • ter voorkoming van bouwen op verontreinigde grond

Archeologie

 • wordt meegenomen bij alle ruimtelijke plannen waarbij bodemverstoring optreedt
 • voor meer informatie zie Archeologie

 

De gemeente houdt toezicht op de bouw. Heeft u geen vergunning of bouwt u niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Het Omgevingsloket – DSO | Digitaal Stelsel Omgevingsvisie – is door zijn vele informatie en lange vragenbomen niet altijd een heel makkelijk (landelijk) systeem. Ook voor de gemeenteambtenaren is het een nieuw systeem waarin we samen onze weg moeten vinden. Al werkende wordt het systeem wel steeds vaker aangepast en eenvoudiger gemaakt, door de rijksoverheid. Waar dat mogelijk is doen we als gemeente aanpassingen.

Heeft u problemen met een aanvraag of melding in het Omgevingsloket?  

Aan de rechterzijde in het Loket is een helpcentrum waar u tijdens de check of vergunningsaanvraag uw vraag stellen. Komt u er daarmee toch niet uit? Neem dan contact op met de gemeente of met het regionale ondersteuningsteam om u door het systeem heen te loodsen. 

Regionaal hulpcentrum Leefomgeving: informatie volgt zodra dit hulpcentrum opgezet is. 

Stel uw vragen. Heeft u tips? Geef ze door. 

In het Omgevingsloket zijn alle regels en wettelijke kaders samengebracht die belangrijk zijn voor een gezonde, veilige en schone leefomgeving. Regels van het Rijk, de Provincie, Waterschappen en gemeenten vormen samen de richtlijn voor uw vergunning.

Overleg vooraf met omwonenden en andere belanghebbenden wordt steeds belangrijker. Betrek, voordat u de vergunningsaanvraag doet, uw buurt en/of andere belanghebbenden bij uw initiatief.

Hoe u anderen betrekt, en wie… daarvoor heeft de gemeente een handreiking opgesteld. We zeggen u niet hoe u participatie moet aanpakken. Maar met een kort stappenplan leggen we u uit hoe, wanneer en wie u kunt betrekken. Belangrijk is om eerst na te denken waarover u anderen kunt en wilt betrekken. Meer informatie leest u in de Handreiking Participatie (deze vindt u binnenkort onder het kopje Participatie).

Kijk ook op de pagina over participatie.