De Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt, waar u woont, werkt en recreëert. De Omgevingswet zorgt voor een bredere kijk op onze leefomgeving. De wereld verandert steeds. Daarom kijken wij met zorg naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn. En deze plek moet ook ruimte bieden aan ontwikkeling aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

In onderstaande filmpje krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet.

Veelgestelde vragen

De nieuwe Omgevingswet bundelt de regels voor het aanvragen van vergunningen bij bouwen, slopen en kappen. Er is één loket voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Naast betere en snellere besluitvorming biedt de nieuwe wet ook ruimte voor lokaal maatwerk. En door participatie (mee denken en meedoen) bevorderen we de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

 • Als u een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, zoals; aanbouw, zonnepanelen plaatsen, ideeën voor moestuinen in de wijk of een buurthuis, uitbreiden bedrijf, aanleggen uitrit, het bouwen van een woning of nieuwbouwwijk, enz.
 • Als uw buren, gemeente, ondernemers of anderen een vergunning aanvragen of een initiatief hebben, waarbij iets verandert aan uw omgeving. U mag daar iets van vinden en/of meedenken over het initiatief. De Omgevingswet vraagt een initiatiefnemer om belanghebbenden op tijd te informeren over de plannen.
 • Als u mee wilt denken over de nieuwe omgevingsvisie. De gemeente start met de Omgevingsvisie in 2023. Hierin leggen we vast wat we belangrijk vinden voor de komende 10 tot 20 jaar. Dat doet we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. U wordt van harte uitgenodigd om weer mee te denken over uw directe (leef)omgeving in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, Eerdere inbreng – zoals in de documenten ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie van…’ – worden hierbij meegenomen. Meer informatie daarover volgt.
 • Als u mee wilt denken over de omgevingsplannen. De omgevingsplannen zijn een juridische vertaling van de omgevingsvisie. Hier wordt vast gelegd wat de kaders zijn per wijk/gebied. Het plan is meer gedetailleerd dan de visie.
 • Eén wet, de Omgevingswet: minder regels, meer samenhang, meer overzicht
 • Eén digitaal omgevingsloket: het Omgevingsloket
 • Alle regels van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen op één plek
 • Overzicht van bestaande plannen en regels voor een bepaalde locatie of gebied
 • Snel duidelijkheid of een plan haalbaar en wenselijk is
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is
 • Eén omgevingsvergunning
 • Nog maar één vergunning aanvragen: ook als meer overheden betrokken zijn
 • In veel gevallen al binnen 8 weken na aanvraag besluit. Belangrijk hierbij is dat het voortraject, met onder andere participatie, goed doorlopen wordt
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie inwoners
 • Meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers

Hét uitgangspunt: Hoe verbeteren we onze leefomgeving! Hoe passen we nieuwe ontwikkelingen in met respect voor een goede en gezonde leefomgeving.

Het digitale systeem is een ingewikkeld systeem. Dat zal zeker in het begin nog wel eens haperingen vertonen. Inwoners, ondernemers en overheid moeten daarmee leren werken en al werkende worden er zeker aanpassingen gedaan om het systeem zo goed mogelijk te krijgen. Enig geduld bij alle partijen is dan ook wel gewenst.

Door de integrale aanpak en een betere afstemming vooraf kan het nodig zijn om bij een aanvraag meer onderzoeksrapporten aan te leveren.

Heeft u andere vragen over de Omgevingswet? Kijk dan ook op de website van het waterschap, de provincie of de rijksoverheid.

Meer informatie vindt u op www.omgevingsvisieSED.nl, we werken als Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland samen in het opstellen van een omgevingsvisie.

Kijk op deze website op de pagina over participatie.

Neem contact op met de gemeente via 14 0228. Ons klantcontactcentrum (KCC) verbindt u dan door met de persoon die uw vraag kan beantwoorden.
U kunt ook mailen naar: gemeente@drechterland.nl

Als u geen informatie vindt over de locatie waar uw initiatief plaatsvindt, neem dan contact op met de gemeente: 14 0228.